Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR  96/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2020 roku

      Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019  poz. 688 i 1570) zarządza się, co następuje:

   §1. W otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Osie w 2020 r. wybrano ofertę: Bractwa Czarnej Wody, 86-150 Osie, ul. Rynek 2 i została przyznana dotacja dla wybranej oferty w wysokości
20.000 zł.

   §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.osie.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Osie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej - www.osie.pl. 
                                                                                                                         
                                                                                                 Wójt Gminy Osie

                                                                                                 /-/ Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (3 marca 2020)
Opublikował: Joanna Troka (3 marca 2020, 11:17:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204