Zarządzenie nr 90/20 Wójta Gminy Osie z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr  90/20
Wójta Gminy Osie
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2020 r.

           Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019  poz. 688 i 1570) zarządza się, co następuje:

     §1. W otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Osie w 2020 r. wybrano ofertę: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gminy Osie Grom Osie i została przyznana dotacja dla wybranej oferty w wysokości 100.000 zł.

     §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.osie.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Osie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej - www.osie.pl.  


                                                                                                                 Wójt Gminy Osie
                                                                                                                 /-/ Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Joanna Troka (29 stycznia 2020)
Opublikował: Marek Lejk (29 stycznia 2020, 15:08:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217