Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2020 r.

WÓJT   GMINY   OSIE
86-150  OSIE
ul.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019  poz. 688 i 1570), uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Osie  z dnia 19 listopada  2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2020 rok.
ogłasza otwarty konkurs ofert

na     wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy  Osie w 2020 r.
I.     Rodzaj zadania
Realizacja zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2020 r.  
      100.000 zł sto tysięcy złotych

III.  Zasady przyznawania dotacji
1.W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby i  organizacje sportowe  niedziałające  w celu osiągnięcia zysku, mające siedzibę na terenie gminy Osie.
2. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być wydatki na:
    1)    realizację programów szkolenia sportowego,
    2)    zakup sprzętu sportowego,
    3)    pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
    4)    pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
    5)    sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
3. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu,  w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy.
    
IV.     Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być realizowane w terminie: od dnia pisania umowy do końca 2020 roku.
2. Organizacje lub  podmioty  przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie,  sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Wójt Gminy Osie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji.

V. Termin składania ofert
1. Oferty należy składać osobiście w pokoju  nr 10 Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6,          86-150 Osie lub za pośrednictwem poczty do 29 stycznia 2020 roku do godz. 12 00  (za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do tut. Urzędu Gminy) w zamkniętych  kopertach opatrzonych opisem:

„Konkurs na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie  gminy Osie w 2020 r.”

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Publiczne otwarcie ofert, ich wstępna ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonane zostaną przez komisję konkursową w dniu 29 stycznia 2020 roku o godz. 13 00 w Urzędzie Gminy  Osie .
Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa :
    1)   ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
    2)  ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
     3)   ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty  będą realizować zadanie publiczne;
     4)   uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
    5)    uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
   6)    uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3.  Oferta powinna zawierać w  szczególności:
    1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
    2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
    3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  4)  informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
    5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
    6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego  dnia przyjmowania ofert.
5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone  niezwłocznie po wyborze oferty :
    1)    w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.osie.pl ;
    2)    w siedzibie Urzędu Gminy Osie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
    3)    na stronie internetowej  www.osie.pl

 VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
      
W roku 2019 przeznaczono na ten cel 94.950 zł.

VIII. Postanowienia końcowe
Wójt Gminy unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:
    1)    nie zostanie złożona żadna oferta;
    2)    żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,


Osie, dnia 07.01.2020 r.
 
                           
                                                                                  Wójt Gminy Osie
                                                                             (-) Michał Grabski

Do pobrania:
Wzór oferty realizacji zadania publicznego pobierz>>> (600kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Troka (7 stycznia 2020)
Opublikował: Joanna Troka (7 stycznia 2020, 10:06:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191