Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2017 r.


WÓJT   GMINY   OSIE
86-150  OSIE
UL.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817) oraz uchwała  Nr XV/118/16  Rady Gminy Osie  z dnia 19 października 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na rok 2017.

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:


                 Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie


I.   Rodzaj zadania objętego konkursem
Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy Osie

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2017 r.
 
       17. 000 zł. słownie: siedemnaście tysięcy złotych

III.  Zasady przyznawania dotacji
Powierzanie  wykonywania  w/w  zadań  lub   wspieranie  ich  realizacji i udzielenie dotacji następuje  z   odpowiednim   zastosowaniem   przepisów  art. 16   ustawy  z dnia  24 kwietnia
2003 roku o  działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz zgodnie z uchwałą Nr XV/118/16 Rady Gminy Osie  z dnia 19 października    2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na rok 2017.
O środki mogą  ubiegać się stowarzyszenia i organizacje realizujące w/w zakres zadań.

IV.  Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do końca 2017 roku.
2. Organizacje lub  podmioty  przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego,   zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych  w umowie,  sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Wójt Gminy Osie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji.

V. Termin i warunki składania ofert
1. Oferty należy składać osobiście w pokoju  nr 10 Urzędu Gminy Osie, ul.  Dworcowa 6,          86-150 Osie  lub  za  pośrednictwem  poczty  do  14  lutego 2017 roku  do  godz. 12 00  w zamkniętych  kopertach opatrzonych opisem:

„ Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2017 r.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do tut. Urzędu Gminy.
 
2. Warunkiem   przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie  ofert  realizacji  zadań  według   wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w  sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 239 i 395)

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Publiczne otwarcie ofert, ich wstępna ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonane zostaną przez Komisję Konkursową w dniu 14 lutego 2017 roku  o  godz. 13 00 w Urzędzie Gminy  Osie. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa :
    1)    ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
    2)    ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
    3)    ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty  będą realizować zadanie publiczne;
    4)     uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
    5)    uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
    6)    uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3.  Oferta powinna zawierać w  szczególności:
    1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
    2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
    3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
    4)    informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
    5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
    6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego  dnia przyjmowania ofert.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone  niezwłocznie po wyborze oferty :
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.osie.pl ;
2)    w siedzibie Urzędu Gminy Osie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3)    na stronie internetowej  Urzędu Gminy Osie - www.osie.pl

    
VII. Informacja o zrealizowanych  przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
      
W  2016 roku przeznaczono na ten cel 12.000 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

Wójt Gminy unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:
    1)    nie zostanie złożona żadna oferta;
    2)    żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,Osie, dnia  23.01.2017 r.  


                                                                 Wójt Gminy Osie
                                               (-) Michał Grabski


Do pobrania:
Wzór oferty realizacji zadania publicznego pobierz >>> (525kB) pdf


                                                             


Wytworzył: Agnieszka Nowak (23 stycznia 2017)
Opublikował: Agnieszka Nowak (23 stycznia 2017, 13:18:37)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Nowak (23 stycznia 2017, 13:52:05)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 150

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij