Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPKP.09.02.01-IZ.00- 04.048/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86- 150 Osie, informuje, że dnia 16 września 2016 r. Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadzie realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, realizacja zadań ujętych w projekcie, przy czym partner może uczestniczyć tylko w części zadań w projekcie.
Projekt polegać będzie na aktywizacji społeczno- zawodowej 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Osie.
Projekt realizowany będzie przez Gminę Osie- wnioskodawca i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu- realizator zadań- Lider projektu z udziałem jednego partnera spoza sektora finansów' publicznych oraz jednego partnera należącego do publicznych służb zatrudnienia.

Kryteria wyboru
1.      Kryteria formalne:
1.1.Oferta została złożona we wskazanym terminie.
1.2.Profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa.
1.3.Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego partnera pozwala na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.
1.4.Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty.
1.5.Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
2.      Kryteria merytoryczne;
2.1.Potencjał techniczny i kadrowy pozwalający na realizację Projektu- max. 5 pkt.
2.2.Wkład własny potencjalnego Partnera w realizację projektu- opis i oświadczenie o gotowości
do wniesienia wkładu własnego finansowego lub niefinansowego (wyliczenia wkładu w oparciu o rynkowe stawki danej usługi zgodnie z Zasadami kwalifikowalności Wydatków w ramach RPO WK- P na lata 2014- 2020)- max. 5 pkt.
2.3.   Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze w szczególności w obszarze aktywizacji społeczno- zawodowej, realizacji projektów partnerskich- max. 5 pkt.
2.4.   Koncepcja udziału partnera w projekcie (opis zakresu merytorycznego, rezultaty)- max. 5 pkt.
3. Szczegółowy zakres działań realizowany przez partnera zostanie ostatecznie ustalony na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
"Zgłoszenie Partnera do projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPKP.09.02.01-IZ.00- 04.048/16" osobiście, pocztą lub kurierem na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie od dnia 16 września 2016 r. do dnia 13 października 2016 r. do godziny 10.00. decyduje data wpływu oferty do Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Osiu. Oferty złożone po upływie określonego w niniejszym ogłoszeniu terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi 13 października 2016 roku o godzinie 10.15 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu, biuro nr 18. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bip.osie.pl oraz www.gopsosie.pl

Wymagane dokumenty
1.   Karta zgłoszenia podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu- według wzoru określonego w załączniku nr 1.
2.   Oferta złożona na Formularzu Oferty podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu- według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
3.   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
4.   Aktualny statut podmiotu.
5.   Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni zamknięty rok zgodnie z przepisami ustawy' z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) lub uproszczone sprawozdanie finansowe- uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat.
6.   Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno- prywatnych, ani wobec innych podmiotów- według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
7.  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymywania dotacji, o którym mowa w art. 145 ust. 6 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)- według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
8.  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.)- według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
9.  Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy czynności w tym np. podpisywanie umów oświadczeń, będą składały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statusem i odpisem Krajowego Rejestru Sądowego).
10. Oświadczenie o gotowości wniesienia wkładu własnego finansowego lub niefinansowego w wysokości określonej w Formularzu Oferty.
11. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego potencjału kadrowego - CV personelu.
12.   Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Naboru i o braku uwag do niniejszego Regulaminu- według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
13.  Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w dniach 19-25 październik 2016 r. W wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego- według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
14. Inne, niż ww. dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (np. referencje) Dodatkowych informacji na temat naboru udziela Pani Anna Słomska tel. 52 32 09 732.
 
ZAŁĄCZNIKI:
Treść ogłoszenia - Pobierz >>> (6297kB) pdf
Wersje edytowalne załączników:
1.     Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia (36kB) plik
2.     Załącznik nr 2 - Formularz Oferty (22kB) plik
3.     Załącznik nr 3- Oświadczenia (27kB) plik
4.     Załącznik nr 4- Regulamin (43kB) wordWytworzył: Anna Słomska (16 września 2016)
Opublikował: Marek Lejk (16 września 2016, 13:06:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij