Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2015 r.

WÓJT   GMINY   OSIE
86-150  OSIE
UL.   DWORCOWA 6


              Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 uchwały  Nr III/10/10 Rady Gminy Osie  z dnia  28 grudnia  2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 - 2015 r. 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

                 Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie

I.   Rodzaj zadania objętego konkursem

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy Osie

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2015 r.
 

       7. 500 zł. słownie: siedem tysięcy pięćset złotych

III.  Zasady przyznawania dotacji

Powierzanie  wykonywania  w/w  zadań  lub   wspieranie  ich  realizacji i udzielenie dotacji następuje  z   odpowiednim   zastosowaniem   przepisów  art. 16   ustawy  z dnia  24 kwietnia 2003 roku o  działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  terenie  Gminy Osie na lata 2011 – 2015 r.

O środki mogą  ubiegać się stowarzyszenia i organizacje realizujące w/w zakres zadań.

IV.     Termin i warunki realizacji zadania


1. Zadanie powinno być realizowane w terminie: od dnia pisania umowy do końca 2015 roku.
2. Organizacje lub  podmioty  przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego,   zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych  w umowie,  sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Wójt Gminy Osie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji.

V. Termin i warunki składania ofert


1.
Oferty należy składać osobiście w pokoju  nr 10 Urzędu Gminy Osie, ul.  Dworcowa 6, 86-150 Osie  lub  za  pośrednictwem  poczty  do  19  lutego 2015 roku  do  godz. 12 00  w zamkniętych  kopertach opatrzonych opisem:

„ Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2015 r.”

 
2. Warunkiem   przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie  ofert  realizacji  zadań  według   wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w  sprawie  wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25 z późn. zm.).

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1.
Publiczne otwarcie ofert, ich wstępna ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonane zostaną przez Komisję Konkursową w dniu 19 lutego 2015 roku  o  godz. 13 00 w Urzędzie Gminy  Osie .
Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2
. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa :

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty  będą realizować zadanie publiczne;
4) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3.  Oferta powinna zawierać w  szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego  dnia przyjmowania ofert.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone  niezwłocznie po wyborze oferty :

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.osie.pl ;
2)    w siedzibie Urzędu Gminy Osie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3)    na stronie internetowej  Urzędu Gminy Osie - www.osie.pl

    
VII. Informacja o zrealizowanych  przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
      
W  2014 roku przeznaczono na ten cel 7.500 zł.

 VIII. Postanowienia końcowe

Wójt Gminy unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:

    1)    nie zostanie złożona żadna oferta;
    2)    żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,Osie, dnia 26.01.2015 r.                                                                 

Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski

Do pobrania:
Wzór oferty pobierz>>> (56kB) pdf
Wzór umowy pobierz>>> (68kB) pdf
Wzór sprawozdania pobierz>>> (50kB) pdfWytworzył: Ewa Słomska (26 stycznia 2015)
Opublikował: Ewa Słomska (26 stycznia 2015, 10:11:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij