Ogłoszenie o konkursie na wsparcie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku

WÓJT   GMINY   OSIE
86-150  OSIE
ul.   DWORCOWA 6


            Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.), § 6 uchwały  Nr III/10/10 Rady Gminy Osie  z dnia 28 grudnia  2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 - 2015 r. , w zw.  z art. 28 ust.1 ustawy z dnia  25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014, poz. 715 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert


na  wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy  Osie w 2015 r.

I. Rodzaj zadania

Realizacja zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2015 r.  
      100. 000 zł.


III.  Zasady przyznawania dotacji


1.W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe niedziałające  w celu osiągnięcia zysku, mające siedzibę na terenie gminy Osie.

2. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być wydatki na:
    1)    realizację programów szkolenia sportowego,
    2)    zakup sprzętu sportowego,
    3)    pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
    4)    pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
    5)    sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

3. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu,  w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy.
    
IV.     Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być realizowane w terminie: od dnia pisania umowy do końca 2015 roku.

2. Organizacje lub  podmioty  przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych      
w umowie,  sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Wójt Gminy Osie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji.

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście w pokoju  nr 10 Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie lub za pośrednictwem poczty do 4 lutego 2015 roku do godz. 12 00 w zamkniętych  kopertach opatrzonych opisem  „Konkurs na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie  gminy Osie w 2015 r.”

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert


1. Publiczne otwarcie ofert, ich wstępna ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonane zostaną przez komisję konkursową w dniu 4 lutego 2015 roku o godz. 13 00 w Urzędzie Gminy  Osie.
Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa :
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty  będą realizować zadanie publiczne;
4) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3.  Oferta powinna zawierać w  szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego  dnia przyjmowania ofert.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone  niezwłocznie po wyborze oferty :
    1)    w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.osie.pl ;
    2)    w siedzibie Urzędu Gminy Osie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
    3)    na stronie internetowej  www.osie.pl

VII. Informacja o zrealizowanych  przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
      
W roku 2014 przeznaczono na ten cel 100.000 zł.

 VIII. Postanowienia końcowe

Wójt Gminy unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:
    1)    nie zostanie złożona żadna oferta;
    2)    żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,


Osie, dnia 12.01.2015 r.
Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


Wytworzył: Ewa Słomska (12 stycznia 2015)
Opublikował: Ewa Słomska (12 stycznia 2015, 09:51:11)

Ostatnia zmiana: Ewa Słomska (12 stycznia 2015, 10:18:44)
Zmieniono: poprawienie literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 480

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij