Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2013 roku w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie

WÓJT   GMINY   OSIE
86-150  OSIE
UL.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 7 pkt 2 uchwały  Nr III/10/10 Rady Gminy Osie  z dnia  28 grudnia  2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 - 2015 r. 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na  wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

                 Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie


I.   Rodzaj zadania objętego konkursem

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy Osie

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2013 r. 


       6. 500 zł. słownie: sześć tysięcy pięćset złotych

III.  Zasady przyznawania dotacji

Powierzanie  wykonywania  w/w  zadań  lub   wspieranie  ich  realizacji i udzielenie dotacji następuje  z   odpowiednim   zastosowaniem   przepisów  art. 16   ustawy  z dnia  24 kwietnia 2003 roku o  działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 234,  poz.  1536 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  terenie  Gminy Osie na lata 2011 – 2015 r.

O środki mogą  ubiegać się stowarzyszenia i organizacje realizujące w/w zakres zadań.

IV.     Termin i warunki realizacji zadania


1. Zadanie powinno być realizowane w terminie: od dnia pisania umowy do końca 2013 roku.

2. Organizacje lub  podmioty  przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie,  sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Wójt Gminy Osie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji.

V. Termin i warunki składania ofert


1. Oferty należy składać osobiście w pokoju  nr 10 Urzędu Gminy Osie, ul.  Dworcowa 6,          86-150 Osie  lub  za  pośrednictwem  poczty  do  28  lutego 2013 roku  do  godz. 12:00  w zamkniętych  kopertach opatrzonych opisem:

„ Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2013 r.”

 
2. Warunkiem   przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie  ofert  realizacji  zadań  według   wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w  sprawie  wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25 z późn. zm.).

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert


1. Publiczne otwarcie ofert, ich wstępna ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonane zostaną przez Komisję Konkursową w dniu 28 lutego 2013 roku  o  godz. 13:00 w Urzędzie Gminy  Osie .

Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa :
    1)    ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub 
            podmioty
    2)    ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w
            odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
    3)    ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
            organizacja pozarządowa lub podmioty  będą realizować zadanie publiczne;
    4)    uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  udział środków
            finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
            publicznego;
    5)    uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  wkład rzeczowy,
            osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
    6)    uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku 
            organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały
            zlecone  zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób 
            rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3
.  Oferta powinna zawierać w  szczególności:
    1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
    2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
    3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
    4)    informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów
            składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
    5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
            zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację
            danego zadania pochodzących z innych źródeł;
    6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

4.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego  dnia przyjmowania ofert.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone  niezwłocznie po wyborze oferty :
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.osie.pl ;
2)    w siedzibie Urzędu Gminy Osie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3)    na stronie internetowej  Urzędu Gminy Osie - www.osie.pl

    
VII. Informacja o zrealizowanych  przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
      
W  2012 roku przeznaczono na ten cel 6.500 zł.

 VIII. Postanowienia końcowe


Wójt Gminy unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:
    1)    nie zostanie złożona żadna oferta;
    2)    żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,Osie, dnia 05.02.2013 r.                                                                 
Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski
Wytworzył: Ewa Słomska (5 lutego 2013)
Opublikował: Ewa Słomska (5 lutego 2013, 08:38:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 901

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij