Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i rekreacji w gminie OsieWÓJT   GMINY   OSIE
86-150  OSIE
UL.   DWORCOWA 6


Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 7 pkt 2 uchwały  Nr III/10/10 Rady Gminy Osie  z dnia    28 grudnia   2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 - 2015 r. 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na     wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

                 Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji w gminie Osie
 
I.   Rodzaj zadania objętego konkursem

      Turystyczne marsze na orientację

Realizacja zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy  Osie

 II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2011 r.  
       5. 500 zł. sł. pięć tysięcy pięćset złotych

III.  Zasady przyznawania dotacji

1.Powierzanie  wykonywania  w/w  zadań  lub   wspieranie  ich  realizacji i udzielenie dotacji następuje  z   odpowiednim   zastosowaniem   przepisów  art. 16   ustawy  z dnia  24 kwietnia
2003 roku o  działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96,  poz.  873 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie  uchwalenia  wieloletniego  programu  współpracy  z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  terenie  Gminy Osie na lata 2011 – 2015 r. tj.  propagowania  i rozwijania kultury      fizycznej,   sportu   i  rekreacji     poprzez   wykonywanie    zadań   związanych    z Turystycznymi   Marszami  na  Orientację.

O środki mogą  ubiegać się stowarzyszenia i organizacje realizujące w/w zakres zadań.
    

IV.     Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być realizowane w terminie: od dnia pisania umowy do końca 2011 roku.
2. Organizacje lub  podmioty  przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego ,   zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie,  sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia           27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Wójt Gminy Osie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji.

V. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście w pokoju  nr 10 Urzędu  Gminy Osie ,ul. Dworcowa 6,          86-150 Osie  lub  za pośrednictwem   poczty   do  02  maja  2011 roku  do godz. 12 00  w zamkniętych  kopertach opatrzonych opisem Konkurs na realizację zadania w zakresie       „  Turystyczne Marsze na Orientację ”
2. Warunkiem   przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie  ofert  realizacji  zadań  wg   wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2011 r. w  sprawie  wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz.U. Nr 6, poz. 25).

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Publiczne otwarcie ofert , ich wstępna    ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonane   zostaną   przez   komisję   konkursową w dniu 02 maja 2011 roku o godz. 13 00  w Urzędzie Gminy  Osie .
Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa :
    1)    ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
    2)    ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
     3)    ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty  będą realizować zadanie publiczne;
    4)     uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
    5)    uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
    6)    uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3.  Oferta powinna zawierać w  szczególności:
    1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
    2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
    3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  4)    informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
    5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
    6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego  dnia przyjmowania ofert.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone  niezwłocznie po wyborze oferty :
    1)    w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.osie.pl ;
    2)    w siedzibie Urzędu Gminy Osie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
    3)    na stronie internetowej  www.osie.pl

    
VII. Informacja o zrealizowanych  przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
      
W roku 2010 przeznaczono na ten cel 5.500 zł.

 VIII. Postanowienia końcowe

Wójt Gminy unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:
    1)    nie zostanie złożona żadna oferta;
    2)    żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,
Osie, dnia 08.04.2011 r.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski
Wytworzył: Tadeusz Arczyński (8 kwietnia 2011)
Opublikował: Ewa Słomska (8 kwietnia 2011, 08:51:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1847

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij