Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 22.03.2021r.

Osie, dnia 22.03.2021 r.
ROŚBiGK.6220.6.2019.ML

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 2020r., poz. 283 z późn. zm.) Wójt Gminy Osie zawiadamia,  że w dniu 22 marca 2021 r. na wniosek PRO VENTO ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 4/10, reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Pana Michała Czajkowskiego wydana została decyzja znak: ROŚBiGK.6220.6.2019.ML o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 32/5 i 32/8, w obrębie geodezyjnym Wałkowiska,
Inwestor: PRO VENTO ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 4/10,
Ponadto informuję, iż z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, w pok. nr 13, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem tut.  Urzędu w dni powszednie, w godzinach urzędowania.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Osie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofniecie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (22 marca 2021)
Opublikował: Marek Lejk (25 marca 2021, 15:08:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74