Obwieszczenie z dnia 25.03.2021

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OSIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 86, 125/1, 125/4 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz podjętej przez Radę Gminy Osie uchwały nr XIV/100/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 86, 125/1, 125/4 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 6 kwietnia 2021 r. do 5 maja 2021 r.

w siedzibie w Urzędu Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15, pok. nr 14
Jednocześnie informuję, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko dostępne będą również w ww. terminie w wersji elektronicznej na stronie BIP Urzędu Gminy w Osiu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać pisemnie do Wójta Gminy Osie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2021 r.:
1)    za pomocą poczty na adres Urzędu Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie,
2)    zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) uwagi do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone również w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: puchowski@osie.pl.
Wnoszący uwagi zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub nazwy oraz adresu siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, sala nr 3 i rozpocznie się o godz. 10:00.
W związku z wprowadzonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego osoby zainteresowane udziałem w ww. dyskusji proszone są o kontakt z Kierownikiem Referatu Markiem Lejkiem telefonicznie 530-702-640 lub poprzez email: puchowski@osie.pl  najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2021 r.  Zgłoszenie w wyżej wymienionej formie będzie skutkować udziałem w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przejętymi w planie miejscowym. W przypadku braku zgłoszeń przyjmuje się, że ww. dyskusji publicznej nikt nie uczestniczył.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 86, 125/1, 125/4 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie oraz prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na ww. zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2021 r. do Wójta Gminy Osie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Osie, ul. Dworcowa 6 86-150 Osie - reprezentowana przez Wójta Gminy Osie.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzania aktów planistycznych (min. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz na potrzeby związanego z tym celem postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją w/w ustawy znajdują się na BIP Urzędu Gminy w Osiu.
Jednocześnie informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Osie danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), prawo, o którym mowa w art. 15 ust 1 lit g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do uzyskania informacji na temat źródła z którego zebrane zostały jej dane osobowe) przysługuje jedynie, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wójt Gminy Osie
                                                                                                                                                  Michał Grabski

Załączniki:

Tekst projektu planu Pobierz >>> (143kB) pdf
Rysunek projektu planu Pobierz >>> (1387kB) pdf
Tekst prognozy Pobierz >>> (2716kB) pdf
Rysunek prognoza Pobierz >>> (2420kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (24 marca 2021)
Opublikował: Mateusz Puchowski (25 marca 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (30 marca 2021, 13:41:15)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 59