Obwieszczenie II z dnia 03.02.2021

Osie, dnia 02.02.2021 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293) oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilenia działki 11/2 w miejscowości Wałkowiska, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 10/7 i 69/2 położonej w obrębie Wałkowiska, gm. Osie

na wniosek z dnia 15.12.2020 r.: ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Świecie, ul. Wojska Polskiego 38A, 86-105 Świecie, złożonego przez pełnomocnika Pana Michała Jagła, Zakład Usług Projektowo-Wykonawczych ELTENS Michał Jagła, Taszewo 43, 86-131 Jeżewo o  wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.


W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicy  ogłoszeń
Urzędu Gminy w Osiu
Dnia 02.02.2021

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (3 lutego 2021)
Opublikował: Mateusz Puchowski (3 lutego 2021, 12:00:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104