Zarządzenie nr 238/10Wójta Gminy Osiez dnia 6 grudnia 2010w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Osie

Zarządzenie nr 238/10
Wójta Gminy Osie
z dnia 6 grudnia 2010


w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Osie

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm. 1 )  zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. W zarządzeniu  Nr  57/07 Wójta   Gminy  Osie z dnia 31 grudnia  2007 r. w sprawie nadania  regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Osie wprowadza  się następujące zmiany:
1) w załączniku do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Osie określający strukturę organizacyjną stanowiska Urzędu Gminy Osie w punkcie 2 skreśla się wyrazy „- księgowa budżetowa;”

2) załącznik do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Osie określający strukturę organizacyjną stanowiska Urzędu Gminy Osie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2011 r.
                                                                                            Wójt Gminy Osie
                                                                                           (-) Michał Grabski
1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 , Nr 106, poz. 675 i Nr 106, poz. 675.]
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 238/10 pobierz>>> (72kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (60kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (17 grudnia 2010, 08:41:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1888