Zarządzenie nr 237/10Wójta Gminy Osiez dnia 6 grudnia 2010w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2010 r.

Zarządzenie nr 237/10
Wójta Gminy Osie
z dnia 6 grudnia 2010


w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2010 r.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 10 pkt 2 Uchwały  Nr 164/09 Rady Gminy  Osie z dnia 29 grudnia 2009 r. zarządzam co następuje:

  §  1.   Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                      -   15.709.061,57  zł.
                       w tym:   dochody bieżące                                                        -    15.252.807,57 zł.
                                     dochody majątkowe                                                   -         456.254,00 zł.
                
                 Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                                       -      122,00 zł.
                       w tym:   dochody bieżące                                                                    -      122,00 zł.
                  
                 Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę                                               -       12.839,00 zł.
                       w tym:   dochody bieżące                                                             -       12.839,00 zł.

                 Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                    -     15.696.344,57 zł.
                        w tym:   dochody bieżące                                                       -     15.240.090,57 zł.
                                      dochody majątkowe                                                  -         456.254,00 zł.

       2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                                      -    16.999.061,57 zł.
                w tym:   wydatki bieżące                                                                 -    13.984.550,57 zł.
                          wydatki majątkowe                                                                 -      3.014.511,00 zł.

             Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                     -       24.982,80 zł.
                             w tym:   wydatki bieżące                                                         -       24.982,80 zł.   

             Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                      -       12.265,80 zł.
                              w tym:   wydatki bieżące                                                       -       12.265,80 zł.

              Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                          -   16.986.344,57 zł.
                        w tym:   wydatki bieżące                                                          -   13.971.833,57 zł.                                                                                                 
                        w tym:   wydatki majątkowe                                                     -     3.014.511,00 zł.

§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                               -          1.290.000 zł.

§ 3.    Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony              Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 A do budżetu Gminy Osie na 2010 r. – Plan     zadań własnych Gminy Osie finansowanych z Budżetu Państwa na 2010 r. ustalając:

                                         - dochody w kwocie – 479.329,00 zł.
                                         - wydatki w kwocie  – 479.329,00 zł


§ 5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób   
            zwyczajowo przyjęty.


                                                                                         Wójt Gminy Osie
                                                                                        (-) Michał Grabski

Uzasadnienie

DOCHODY
Dział 852 - Pomoc społeczna

Na  podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2010 r. Nr WFB.I.3011-136/10 dokonuje się zmian w wysokości planowanych dotacji na zadania własne gminy. Zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85213 o kwotę 24 zł. przeznaczonej na składki zdrowotne, w rozdziale 85219 o kwotę 98 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, oraz dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 12.839 zł w rozdziale 85295.

WYDATKI
Dział 750 –Administracja publiczna

Rozdział   75023 – Urzędy Gmin

W celu całkowitego sfinansowania wydatków ponoszonych na usługi  telekomunikacyjne dokonuje się zmian w planie wydatków rzeczowych, przenosząc między paragrafami kwotę 1.500 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 758 18 - Rezerwy

Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł., Środki te przenosi się do rozdziału 80113 w celu zabezpieczenia wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział  80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W celu całkowitego rozliczenia ponoszonych wydatków na usługi transportowe związane z dowozem uczniów do szkół dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 10.000 zł. (środki z rezerwy).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W celu całkowitego rozliczenia ponoszonych wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwotę 500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na  podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2010 r. Nr WFB.I.3011-136/10 dokonuje się zmian w wysokości planowanych wydatków na zadania własne gminy. Zwiększa się plan  wydatków  w rozdziale 85213 o kwotę 24 zł. przeznaczonej na składki zdrowotne, w rozdziale 85219 o kwotę 98 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12.839 zł w rozdziale 85295.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział  85395 – Pozostała działalność.

W tym rozdziale dokonuje się zmian w planie wydatków rzeczowych dokonując przeniesień  między paragrafami kwoty 143,80 zł., w celu prawidłowego rozliczenia ponoszonych wydatków związanych z realizacją projektu systemowego POKL pod nazwą „Kreuj swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń” realizowanego przez GOPS w Osiu.
 

Do pobrania:
Zarządzenie nr 237/10 pobierz (87kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (93kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (104kB) pdf
Załącznik Nr 5A pobierz (72kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (14 grudnia 2010, 08:47:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 969