Zarządzenie nr 234/10Wójta Gminy Osiez dnia 18 listopada 2010w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2010 r.

Zarządzenie nr 234/10
Wójta Gminy Osie
z dnia 18 listopada 2010


w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2010 r.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 10 pkt 2 Uchwały  Nr 164/09 Rady Gminy  Osie z dnia 29 grudnia 2009 r. zarządzam co następuje:

  §  1.   Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                      -   15.635..951,57  zł.

                       w tym:   dochody bieżące                                                        -    15.179.697,57 zł.
                                     dochody majątkowe                                                   -          456.254,00 zł.

            Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                                  -          75.273,00 zł.
                       w tym:   dochody bieżące                                                          -          75.273,00 zł.
 
            Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                          -     15.711.224,57 zł.
                        w tym:   dochody bieżące                                                       -     15.254.970,57 zł.
                                      dochody majątkowe                                                  -           456.254,00  zł.

       2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                                       -    16.925.951,57 zł.

                        w tym:   wydatki bieżące                                                         -     13.911.440,57 zł.
                                      wydatki majątkowe                                                    -       3.014.511,00 zł.

             Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                   -          13.862,00                              w tym:   wydatki bieżące                                                          -          13.862,00 zł.  

             Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                              -          89.135,00 zł.
                      w tym:   wydatki bieżące                                                         -          89.135,00 zł.

            Wydatki budżetu po zmianach    wynoszą:                                      -   17.001.224,57 zł.
                      w tym:   wydatki bieżące                                                        -   13.986.713,57 zł.                                                                                                 
                      w tym:   wydatki majątkowe                                                   -     3.014.511,00 zł.

§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                                 -          1.290.000 zł.

§ 3.    Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2010 r. – Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 r. ustalając:
                                         - dochody w kwocie – 2.611.314,00 zł.
                                         - wydatki w kwocie  – 2.611.314,00 zł.

§ 5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób   
            zwyczajowo przyjęty.

                                                                                        Wójt Gminy Osie
                                                                                        (-) Michał Grabski


Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

§ 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 listopada 2010 r. Nr WFB.I.3011-121/10 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 68.534 zł. przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.  

Rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin….

§ 2010 – na podstawie z Decyzji Nr 11 z dnia 12 listopada 2010 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 6.240 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie I tury wyborów do rad gmin.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne….

§ 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2010 r. Nr WFB.I.3011-128/10 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 499 zł. przeznaczonej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne…
                                                                                                         
WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

W tym rozdziale na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia xx maja 2010 r. Nr WFB.I.3011-121/10 zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.534 zł.  Na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przeznacza się  68.071 zł. Pozostałą kwotę 463 zł. przeznacza się na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszonych przez gminę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za zajmowany lokal mieszkalny w spółdzielni mieszkaniowej przez osobę wobec której sąd orzekł tytuł eksmisyjny a gminę zobowiązał do zapewnienia lokalu socjalnego. Gmina obecnie nie posiada lokali socjalnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.  

Rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin….

Zgodnie z Decyzją Nr 11 z dnia 12 listopada 2010 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększono plan wydatków  o kwotę 6.240 zł związanych z realizacją zadania zleconego – zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin. Całą kwotę przeznacza się na wpłaty zryczałtowanych diet członkom gminnej i obwodowych komisji wyborczych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej…


Rozdział  75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

§ 4300 –  zwiększa się o kwotę 3.000 zł. plan wydatków bieżących tj. pokrycie kosztów administracyjnego  postępowania egzekucyjnego prowadzonego w stosunku do dłużników.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział  75818 -  Rezerwy ogólne i celowe.

§ 4810 – z rezerwy kwotę 300 zł. przenosi się do rozdziału 70095, oraz 3.000 zł do rozdz. 75647 na zabezpieczenie wydatków bieżących.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne….

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2010 r. Nr WFB.I.3011-128/10 zwiększa się plan wydatków o kwotę 499 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne…
    
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.600 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 90015 i 90095.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.600 zł. z przeznaczeniem na usługi związane z konserwacją oświetlenia.  

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł. na usługi związane gospodarką komunalną i z utrzymaniem zwierząt w schronisku.Do pobrania:
Zarządzenie nr 234/10 pobierz>>> (99kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (94kB) pdf
Załącznik Nr 2 P pobierz>>> (107kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (80kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (23 listopada 2010, 13:40:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1029