Zarządzenie nr 228/10Wójta Gminy Osiez dnia 15 października 2010w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2010 r.

Zarządzenie nr 228/10
Wójta Gminy Osie
z dnia 15 października 2010


w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2010 r.


  Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 10 pkt 2 Uchwały  Nr 164/09 Rady Gminy  Osie z dnia 29 grudnia 2009 r. zarządzam co następuje:

  §  1.   Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                 -   15.491.793,57  zł.
                       w tym:   dochody bieżące                                                   -    15.000.355,57 zł.
                                     dochody majątkowe                                              -         491.438,00 zł.
                
                 Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                        -         49.253,00 zł.
                       w tym:   dochody bieżące                                                   -          49.253,00 zł.
 
                 Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                              -     15.541.046,57 zł.
                        w tym:   dochody bieżące                                                -     15.049.608,57 zł.
                                      dochody majątkowe                                             -         491.438,00  zł.

       2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                              -     16.781.793,57 zł.
                         w tym:   wydatki bieżące                                                -     13.852.598,57 zł.
                                       wydatki majątkowe                                           -       2.929.195,00 zł.

                  Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                      -          15.690,00 zł.
                          w tym:   wydatki bieżące                                                  -          15.690,00 zł.   

                   Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                        -         64.943,00 zł.
                           w tym:   wydatki bieżące                                                   -         64.943,00 zł.

                  Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                -   16.831.046 ,57 zł.
                           w tym:   wydatki bieżące                                                  -   13.901,851,57 zł.                                                                                                 
                            w tym:   wydatki majątkowe                                            -     2.929.195,00 zł.

§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                                 -          1.290.000 zł.

§ 3.    Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony            Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2010 r. – Plan        finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 r. ustalając:
                                         - dochody w kwocie – 2.519.952,00 zł.
                                         - wydatki w kwocie  – 2.519.952,00 zł.

§ 5.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 A do budżetu Gminy Osie na 2010 r. – Plan       zadań własnych Gminy Osie finansowanych z Budżetu Państwa na 2010 r. ustalając:

                                         - dochody w kwocie – 495.108,00 zł.
                                         - wydatki w kwocie  – 495.108,00 zł

§ 6.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób   
            zwyczajowo przyjęty.                                                                                      Wójt Gminy Osie
                                                                                      (-) Michał GrabskiUzasadnienie

DOCHODY

Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.  

Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2010 – na podstawie z Decyzji Nr 7 z dnia 1 października  2010 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 50,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie brakowania i archiwizację dokumentacji z  wyborów Prezydenta  RP.

Rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast….

§ 2010 – na podstawie z Decyzji Nr 8 z dnia 12 października  2010 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 7.245,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie I tury wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Dział  801 - Oświata  i wychowanie                                                                                                           

Rozdział -  80195 – Pozostała działalność

§ 203 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 5 października 2010 r.
Nr WFB.I.3011-109/2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 264 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej rozpatrujących wnioski na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział – 85216 – Zasiłki stałe…

§ 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 13 października 2010 r.
Nr WFB.I.3011-115/2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.173 zł. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Dział 854 – Edukacyjna opiek wychowawcza

Rozdział – 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 13 października 2010 r.
Nr WFB.I.3011-115/2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.521 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

WYDATKI

Dział 630 - Turystyka.

Rozdział – 63095 – pozostała działalność.

W celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z użytkowaniem gruntów i składkami na rzecz stowarzyszeń dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4430 o kwotę 2.000 zł. (środki z rezerwy).

Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.  

Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Na podstawie z Decyzji Nr 7 z dnia 1 października  2010 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie brakowania i archiwizację dokumentacji z  wyborów Prezydenta  RP.
                                                                                                           
Rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast….

Na podstawie z Decyzji Nr 8 z dnia 12 października  2010 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększa się plan wydatków  o kwotę 7.245,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie I tury wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
                                                                                                           
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W celu zapewnienia bieżącego finansowania wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP z udział w akcjach ratowniczych dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł.( środki z rezerwy )

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 758 18 - Rezerwy

Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 15.690 zł., Środki te przenosi się do rozdziału 63095 – 2.000 zł., do rozdziału 75412 – 5.000 zł. oraz do rozdziału 80101  - 7.000 zł., do rozdziału 85415 -1.690 zł. w celu zabezpieczenia wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowane.

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe.

Na wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4300 o kwotę 7.000 zł. z przeznaczenie na sfinansowanie usług związanych z utworzeniem  nowego oddziału szkolnego. ( środki z rezerwy )

Rozdział -  80195 – Pozostała działalność

§ 4170 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 5 października 2010 r.
Nr WFB.I.3011-109/2010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 264 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej rozpatrujących wnioski na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe.

§ 3110 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 13 października 2010 r.
Nr WFB.I.3011-115/2010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.173 zł. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział – 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 13 października 2010 r.
Nr WFB.I.3011-115/2010 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 13.521 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów. Dodatkowo ze środków własnych przeznacza się na ten cel 1.690 zł. Razem następuje zwiększenie środków na wypłaty stypendiów o kwotę 15.211 zł.


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 228/10 pobierz (99kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (96kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (105kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz (83kB) pdf
Załącznik Nr 5A pobierz (72kB) pdf
metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (20 października 2010, 10:57:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1116