Zarządzenie nr 224/10Wójta Gminy Osiez dnia 27 września 2010w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2011 rok

Zarządzenie nr 224/10
Wójta Gminy Osie
z dnia 27 września 2010


w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2011 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz : na podstawie Uchwały Rady Gminy Osie Nr XXXVIII/209/02 z dnia 9 października 2002 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu

Zarządzam:

§ 1. Przyjąć następujące założenia dotyczące planowania budżetu na 2011 r.:

1. Szacunek dochodów budżetu Gminy:

- dochody budżetowe własne planować na poziomie o 3 % wyższym niż w 2010 r.

- dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planować w/g prognozy Ministra Finansów,

- subwencję oświatową w/g wytycznych Ministra Finansów,

- subwencję wyrównawczą dla gminy przyjąć zgodnie z informacją Ministra Finansów,

- dotacje celowe przyjąć zgodnie z informacjami Wojewody dotyczącymi planu budżetu na 2011 r.,

- dochody ze sprzedaży mienia zaplanować na poziomie 250 000 zł.

2. Główne kierunki finansowania działalności gminy:

- finansowanie kosztów działalności jednostek oświatowych,
- finansowanie pomocy społecznej,
- utrzymanie administracji,
- finansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej,
- utrzymanie dróg i pozostałej infrastruktury,
- finansowanie zadań inwestycyjnych w/g założeń zawartych w wieloletnim planie
  inwestycyjnym oraz strategii rozwoju gminy,
- zabezpieczenie niezbędnych środków na działalność instytucji kultury.
- dofinansowanie działalności jednostek nie zaliczonych do sektora finansów  
  publicznych tj. stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółki wodne itp.


3. Przy planowaniu wydatków należy przyjąć następujące wskaźniki:
    
- Limit środków na wynagrodzenia przyjąć na poziomie 1,5 % wyższym niż w 2010
( w oświacie uwzględnić przewidywane podwyżki planowane przez rząd zgodnie z przepisami Karty  Nauczyciela oraz regulaminem wynagrodzenia nauczycieli ),

- nakładów na wydatki rzeczowe planować na poziomie do roku 2010

- wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przyjąć zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

- wysokość dotacji dla jednostek kultury oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanować na poziomie roku 2010.

- wysokość odpisu na ZFŚS - przyjąć kwotę 1080 zł. na 1 etat.

4. Ustalić rezerwę ogólną w wysokości do 1 % planowanych wydatków, w tym wydzielić rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wys. 25 tys.

5. Uwzględnić planowane spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wys. 667.200 zł.  oraz przewidywane koszty obsługi zadłużenia w wys. 70.000 zł.

6. W projekcie na 2011 uwzględnić realizację zadań ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków unijnych.

7. Zaplanować budżet zrównoważony.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
 

                                                                          
                                                                                         Wójt Gminy Osie
                                                                                        (-) Michał Grabski


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 224/10 pobierz>>> (82kB) pdf

     


metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (5 października 2010, 15:45:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1712