Zarządzenie nr 223/10Wójta Gminy Osiez dnia 27 września 2010w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2010 r.

Zarządzenie nr 223/10
Wójta Gminy Osie
z dnia 27 września 2010


w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2010 r.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 10 pkt 2 Uchwały  Nr 164/09 Rady Gminy  Osie z dnia 29 grudnia 2009 r. zarządzam co następuje:

  §  1.   Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                 -   15.496.093,57  zł.
                       w tym:   dochody bieżące                                                   -    15.004.655,57 zł.
                                     dochody majątkowe                                              -         491.438,00 zł.
                
                 Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę                                          -         4.300,00 zł.
                       w tym:   dochody bieżące                                                       -          4.300,00 zł.
 
                 Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                -     15.491.793,57 zł.
                        w tym:   dochody bieżące                                                  -     15.000.355,57 zł.
                                      dochody majątkowe                                               -         491.438,00  zł.

       2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                                 -     16.786.093,57 zł.
                        w tym:   wydatki bieżące                                                    -     13.856.898,57 zł.
                                      wydatki majątkowe                                               -       2.929.195,00 zł.

            Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                              -          26.272,00 zł.
                        w tym:   wydatki bieżące                                                      -          26.272,00 zł.   

            Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                -         21.972,00 zł.
                        w tym:   wydatki bieżące                                                       -         21.972,00 zł.

            Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                      -   16.781.793 ,57 zł.
                        w tym:   wydatki bieżące                                                    -   13.852,598,57 zł.                                                                                                 
                        w tym:   wydatki majątkowe                                              -     2.929.195,00 zł.

§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                                 -          1.290.000 zł.

§ 3.    Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony          Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2010 r. – Plan             finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 r. ustalając:
                                         - dochody w kwocie – 2.512.657,00 zł.
                                         - wydatki w kwocie  – 2.512.657,00 zł.

§ 5.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 A do budżetu Gminy Osie na 2010 r. – Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z Budżetu Państwa na 2010 r. ustalając:

                                         - dochody w kwocie – 453.150,00 zł.
                                         - wydatki w kwocie  – 453.150,00 zł

§ 6.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób   
            zwyczajowo przyjęty.


                                                                                           Wójt Gminy Osie
                                                                                           (-) Michał GrabskiUzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział – 85213 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne…

§ 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 16 września 2010 r.
Nr WFB.I.3011-100/2010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.900 zł

§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 16 września 2010r.
Nr WFB.I.3011-100/2010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.400 zł.

WYDATKI

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W celu zapewnienia bieżącego finansowania zakupów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.000 zł.( środki z rezerwy )

 Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 758 18 - Rezerwy

Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 19.000 zł., Środki te przenosi się do rozdziału 75412 – 7.000 zł. oraz do rozdziału 80101  - 12.000 zł. w celu zabezpieczenia wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowane.

Na wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4210 o kwotę 12.000 zł. z przeznaczenie na sfinansowanie zakupu wyposażenia zakupionego do nowoutworzonego oddziału zerowego. ( środki z rezerwy )

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne…

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 16 września 2010 r.
Nr WFB.I.3011-100/2010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.300 zł.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wnioski kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami kwoty 2.972 zł w celu zabezpieczenia udziału własnego w finansowaniu  świadczeń związanych z pracami społecznie użytecznymi  organizowanymi przez GOPS.


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 223/10 pobierz>>> (95kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (90kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (97kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (82kB) pdf
Załącznik Nr 5A pobierz>>> (67kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (5 października 2010, 15:41:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1058