Zarządzenie nr 176/09Wójta Gminy Osiez dnia 29 grudnia 2009w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Zarządzenie nr 176/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Na podstawie art.30  ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458), art.188  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  ustawy o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z 2006 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319. Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i N 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19,poz 100 Nr 227,poz 1505) i  § 10 pkt. 3 Uchwały  Rady Gminy Osie Nr XIX / 109 / 08 z dnia 30 grudnia 2008 r..  zarządzam:
     
  §    1.  Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                           -      16.160.773,97 zł.

                          w tym: wydatki bieżące                                              -     12.823.033.,97 zł.

                                      wydatki majątkowe                                           -       3.337.740,00 zł.

            Zmniejszyć  wydatki budżetu o kwotę                                            -        39.302,02 zł.   

                         w tym:  wydatki bieżące o kwotę                                     -           39.302,02 zł.
        
            Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                                             -           39.302,02 zł.                                                                                                                                         
                          w tym: wydatki bieżące o kwotę                                       -           39.302,02 zł.

            Wydatki budżetu po zmianach wynoszą                                      -     16.160.773,97 zł.

                          w tym: wydatki bieżące                                                  -     12.823.033,97 zł.

                                      wydatki majątkowe                                             -       3.337.740,00 zł.

           Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 1

§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                        -     1.500.000,00 zł.
                                                                                                                             
§ 3.    Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wys. 1.000.000 zł. oraz kredyt w wys. 500.000 zł.

§ 4.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2009 r. „ Plan         
            finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych     
            gminie Osie na 2009 r.,  ustalając plan:

                                dochody w kwocie – 2.391.354,00 zł.
                                wydatki w kwocie  – 2.391.354,00 zł.
                                                                                             
§ 5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób     
            zwyczajowo przyjęty. Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 801 – Oświata i wychowanie
 
W celu zabezpieczenia bieżącego finansowania działalności jednostek oświatowych na wnioski Dyrektorów Zespołu Szkół w Osiu , Szkoły Podstawowej w Brzezinach i Szkoły Podstawowej  w Wierzchach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 37.360,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne...

W celu sfinansowania wszystkich wydatków ponoszonych na obsługę świadczeń rodzinnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 441 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

W celu sfinansowania wszystkich wydatków związanych z realizacją programu „Kreuj swój potencjał zbliż się do swoich marzeń” dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1,02 zł.

Dział 758 i 900

 W celu zabezpieczenia środków na pełne sfinansowanie zakupu energii zużywanej do oświetlenia ulicznego z rozdz. 75818 - rezerwy przenosi się kwotę 1500 zł. do rozdz. 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg.                                                                                                                    

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 176/09 pobierz>>> (84kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (155kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (77kB) pdf


                                                                                                  
           

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (5 stycznia 2010, 15:23:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1098