Zarządzenie nr 175/09Wójta Gminy Osiez dnia 28 grudnia 2009w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Zarządzenie nr 175/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2009


w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Na podstawie art.30  ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458), art.188  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  ustawy o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z 2006 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319. Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i N 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19,poz 100 Nr 227,poz 1505) i  § 10 pkt. 3 Uchwały  Rady Gminy Osie Nr XIX / 109 / 08 z dnia 30 grudnia 2008 r..  zarządzam:
     
§    1.  Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                          -      16.130.881,97 zł.

                          w tym: wydatki bieżące                                           -     12.807.141.,97 zł.

                                       wydatki majątkowe                                      -       3.323.740,00 zł.

            Zmniejszyć  wydatki budżetu o kwotę                                       -           5.098,00 zł.    

                          w tym:  wydatki bieżące o kwotę                                  -           5.098,00 zł.
        
           Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                                          -           5.098,00 zł.              
                               
                          w tym: wydatki bieżące o kwotę                                   -           5.098,00 zł.

           Wydatki budżetu po zmianach wynoszą                                   -     16.130.881,97 zł.

                         w tym: wydatki bieżące                                              -     12.807.141,97 zł.

                                     wydatki majątkowe                                         -       3.323.740,00 zł.

           Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 1

§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                        -     1.500.000,00 zł.

§ 3.    Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony        Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1.000.000 zł oraz kredyt w kwocie 500.000 zł.

§ 4.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2009 r. „ Plan         
            finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych     
            gminie Osie na 2009 r.,  ustalając plan:

                                dochody w kwocie – 2.391.354,00 zł.
                                wydatki w kwocie  – 2.391.354,00 zł.

§  5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób     
            zwyczajowo przyjęty.
 


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Uzasadnienie


Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa.

Rozdział  – 75412 - w celu zabezpieczeni środków na wypłatę należnego ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 10 zł.


Dział 852 – Pomoc społeczna.

                                                                                                                     
Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia w poszczególnych rozdziałach między paragrafami kwoty 5.088 zł. Przeniesień dokonuje się w celu sfinansowania wszystkich wydatków ponoszonych przez jednostkę.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 175/09 pobierz>>> (83kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (129kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (77kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (5 stycznia 2010, 15:16:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1064