Zarządzenie nr 174/09Wójta Gminy Osiez dnia 21 grudnia 2009w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Zarządzenie nr 174/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 21 grudnia 2009


w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Na podstawie art.30  ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458), art.188  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  ustawy o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z 2006 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319. Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz 791 i N 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19,poz 100 Nr 227,poz 1505) i  § 10 pkt. 3 Uchwały  Rady Gminy Osie Nr XIX / 109 / 08 z dnia 30 grudnia 2008 r..  zarządzam:
     
  §  1.   Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                           -     14.602.604,97 zł.
                 
              Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:                                          -     28.277,00 zł. 

                                                 W tym: dotacje:                                          -     28.277.00 zł.

            Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                               -      14.630.881,97 zł.
                                       
       2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                          -      16.102.604,97 zł.
    
              Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                                           -      33.717,00 zł.

             Zmniejszyć wydatki o kwotę                                                       -           5.440,00 zł.

             Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                -      16.130.881,97 zł.
                                        
                                       W tym: wydatki bieżące                                 -     12.807.141,97 zł.

                                                    wydatki majątkowe                            -       3.323.740,00 zł.

§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                         -  1.500.000,00 zł.                              

§ 3.    Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie  
            1.000.000 zł, oraz kredyt w kwocie 500.000 zł. 

§ 4.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2009 r. „ Plan         
            finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych     
            gminie Osie na 2009 r.,  ustalając plan:
    
                                dochody w kwocie – 2.391.354,00 zł.
                                wydatki w kwocie  – 2.391.354,00 zł.
         
§ 5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób     
            zwyczajowo przyjęty.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-88/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do dochodów budżetu gminy wprowadza się dotacje celową w wys. 28.277 zł. przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3011-88/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - § 4430 – kwota planowanego zwrotu 27.520,34 zł., oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszonych przez gminę - § 4210 – 200,00 zł,  § 4300 – 556,66 zł.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział – 75022 – Rady gmin.

W celu zapewnienia ciągłości finansowania wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy dokonuje się przeniesienia  między paragrafami kwoty 800 zł..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

W celu zapewnienia środków na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dokonuje się przeniesienia  między paragrafami kwoty 4.640 zł.

                                                                                                                                                       
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 174/09 pobierz>>> (86kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (88kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (95kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (77kB) pdf
                                                                                                                            

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (24 grudnia 2009, 08:20:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1115