Zarządzenie nr 173/09Wójta Gminy Osiez dnia 15 grudnia 2009w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Zarządzenie nr 173/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 15 grudnia 2009


w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Na podstawie art.30  ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458), art.188  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  ustawy o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z 2006 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319. Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz 791 i N 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19,poz 100 Nr 227,poz 1505) i  § 10 pkt. 3 Uchwały  Rady Gminy Osie Nr XIX / 109 / 08 z dnia 30 grudnia 2008 r..  zarządzam:
     
  §  1.   Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                 -     14.587.933,97 zł.
                 
           Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:                                  -   14.671,00 zł.

                                         W tym: dotacje:                             -       14.671.00 zł.
              
           Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                      -     14.602.604,97 zł.
                                       
       2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                 -    16.087.933,97 zł.
    
             Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                              -       19.671,00 zł.

             Zmniejszyć wydatki o kwotę:                                           -      5.000,00 zł.
          
           Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                       -    16.102.604,97 zł

                                 W tym: wydatki bieżące:                      -     12.778.864,97 zł.

                                            wydatki majątkowe                   -       3.323.740,00 zł.

§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                           -       1.500.000,00 zł.
                                                                                                  
§ 3.    Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony        Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wys1.000.000 zł oraz kredyt w wys.500.000zł

§ 4.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2009 r. „ Plan         
            finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych     
            gminie Osie na 2009 r.,  ustalając plan:
    
                                dochody w kwocie – 2.363.077,00 zł.
                                wydatki w kwocie  – 2.363.077,00 zł.
           
§ 5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób     
            zwyczajowo przyjęty.Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne….

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-85/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do dochodów budżetu gminy wprowadza się dotacje celową w wys. 14.671 zł. przeznaczoną na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

Zwiększa się poziom się  wydatków na usługi związane z bieżącym  utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 5.000 zł. (Środki z rezerwy)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział  75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 5.000 zł. Środki te przenosi do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne….

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-85/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do wydatków budżetu gminy wprowadza się dotacje celową w wys. 14.671 zł. przeznaczoną na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych n podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego. 14.231zł. tj. 97 % przeznacza się wypłaty świadczeń, 440 zł. tj. 3 % przeznacza się na wynagrodzenia dla pracownika wykonującego to zadanie.


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 173/09 pobierz>>> (86kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (88kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (76kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (77kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (24 grudnia 2009, 08:11:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1064