Zarządzenie nr 172/09Wójta Gminy Osiez dnia 8 grudnia 2009w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Osie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Osie.

Zarządzenie nr 172/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 8 grudnia 2009


w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Osie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Osie.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie reguluje sposób dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie  Gminy Osie oraz pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Osie, okresy, za które jest sporządzana ocena, kryteria, na podstawie których jest sporządzana ocena oraz skalę ocen.

§ 2. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Osie oraz pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Osie podlega okresowym ocenom zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458).

§ 3. 1. Oceny pracownika samorządowego zatrudnionego w Urzędzie Gminy dokonuje się według  kryteriów określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia

   2. Bezpośredni przełożony, zwany dalej "oceniającym", wybiera z wykazu kryteriów do wyboru nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 kryteriów oceny najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez pracownika samorządowego, zwanego dalej "ocenianym". Niezależnie od wybranych kryteriów z wykazu kryteriów do wyboru oceniający może dodatkowo ustalić jedno kryterium nieobjęte danym wykazem i dokonać opisu tego kryterium, jeżeli uzna to za niezbędne z uwagi na specyfikę stanowiska pracy.

§ 4. 1.    Ocena pracowników jest dokonywana w formie pisemnej, na arkuszu oceny pracowniczej. Wzór arkusza oceny stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

   2.     Oceny pracowników dokonuje bezpośredni przełożony pracownika w oparciu o analizę jego pracy w okresie podlegającym ocenie oraz rozmowy z ocenianym pracownikiem.

   3.    Przełożony dokonuje opisowej oceny pracownika w części A arkusza oceny oraz wystawia ogólną ocenę pracownika w części D arkusza oceny według następującej skali:

1)    bardzo dobra,
2)    dobra,
3)    zadawalająca,
4)    niezadowalająca.

  4.    Ocenę sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza się ocenianemu pracownikowi, a drugi Wójtowi Gminy.

5.    Oceny Sekretarza Gminy , Skarbnika Gminy, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy dokonuje Wójt Gminy.

6.    Oceny kierowników jednostek organizacyjnych Gminy dokonuje Wójt Gminy .

§ 5. Sekretarz  Gminy koordynuje sprawy związane z oceną pracowników, w szczególności nadzoruje kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz informuje zobowiązanych do dokonania oceny o zbliżającym się terminie dokonania oceny.

§ 6. 1.    Pracownik podlega pierwszej ocenie po upływie 12 miesięcy od zatrudnienia w Urzędzie.

2.    Kolejnej ocenie pracownik podlega po 2 latach od poprzedniej oceny.

3.    Wójt Gminy  może zarządzić przeprowadzenie oceny pracownika wcześniej niż po upływie   2 lat od poprzedniej oceny, jednak nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy od poprzedniej oceny.

4.    W przypadku uzyskania oceny negatywnej, pracownik podlega ponownej ocenie po upływie  6 miesięcy.

§ 7. 1.    Od dokonanej oceny pracownikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wójta Gminy w terminie 7 dni od doręczenia pracownikowi oceny na piśmie.

    2.    Wójt Gminy  rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od wniesienia.

    3.    W wyniku rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy utrzymuje ocenę w mocy, zmienia ocenę lub uchyla ocenę i nakazuje dokonanie ponownej oceny pracownika.

§ 8. Traci moc zarządzenie  Nr 35/07 Wójta Gminy  Osie z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał GrabskiDo pobrania:
Zarządzenie Nr 172/09 pobierz>>> (68kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (24 grudnia 2009, 08:01:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1679