Zarządzenie nr 171/09Wójta Gminy Osiez dnia 8 grudnia 2009w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Zarządzenie nr 171/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 8 grudnia 2009


w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Na podstawie art.30  ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458), art.188  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  ustawy o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z 2006 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319. Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz 791 i N 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19,poz 100 Nr 227,poz 1505) i  § 10 pkt. 3 Uchwały  Rady Gminy Osie Nr XIX / 109 / 08 z dnia 30 grudnia 2008 r..  zarządzam:
     
  §  1.   Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                     -     14.600.974,97 zł.

              Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę:                         -             13.041,00     
     
              W tym dotacje:                                                   -                   13.041,00 zł.

             Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                       -      14.587.933,97 zł.
                                       
       2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                   -       16.100.974,97 zł.
    
              Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:                         -             19.871,00 zł.

              Zwiększyć wydatki o kwotę                                     -                  6.830,00 zł.
          
           Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                         -      16.087.933,97 zł.
                                                   
              W tym: wydatki bieżące                                              -     12.764.197,97 zł.

                         wydatki majątkowe                                          -       3.323.740,00 zł.

§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                                -       1.500.000,00 zł.
                                                                                                  
§ 3.    Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka w wys. 1.000.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredyt w wys. 500.000 zł.

§ 4.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5A – plan finansowania zadań własnych z budżety  
            państwa ustalając plan :
                                dochody w kwocie – 410.906,00 zł.
                                wydatki w kwocie  – 410.906,00 zł.

§ 5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób     
            zwyczajowo przyjęty.
Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski                                                  Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3011-69/09 z dnia 13 listopada 2009 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmian w plan dochodów związanych z realizacją zadań pomocy społecznej. Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w rozdz. 85214 o kwotę 5.159 zł przeznaczonej na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3011-77/09 z dnia 30 listopada 2009 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w rozdz. 85415 o kwotę  7.882 zł przeznaczonej z realizacją zadania - dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych a roku szkolnym 2009/2010 .

WYDATKI

Rozdział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za zajęty lokal mieszkalny przez osobę uprawnioną do lokalu socjalnego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 70095 o kwotę  210 zł. (środki z rezerwy).

Rozdział 710 – działalność usługowa

Rozdział – 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.
W celu sfinansowania dodatkowych opracowań dotyczących planowania przestrzennego dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 71004 o kwotę  5.000 zł. ( środki z rezerwy ).

Rozdział 750 – Administracja publiczna

Rozdział – 75022 – Rady gmin.
W celu sfinansowania całości wydatków związanych z działalnością rady gminy dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.400 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin.
W celu sfinansowania dodatkowych badań lekarskich pracowników dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4280 o kwotę 100 zł. przenosząc te środki z § 4430.

Rozdział – 75095– Pozostała działalność.
W celu sfinansowania całości wydatków płacowych związanych z wynagrodzeniami konserwatorów sprzętu i kierowców w jednostkach OSP dokonuje się przeniesienia kwoty 120 zł z § 4110 na § 4010.

Rozdział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział – 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.
Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 5.210 zł. Środki te przenosi do rozdziału 70095 – kwot 210 zł., oraz do 71004 – kwotę 5.000 zł. na finansowanie wydatków bieżących.


Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3011-76/09 z dnia 30 listopada 2009 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się   zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 852114 o kwotę 5.159,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne.
                                                                                                                                                       
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3011-77/09 z dnia 30 listopada 2009 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w rozdz. 85415 o kwotę  7.882 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2009/2010 .


                                                                                                                                 Do pobrania:
Zarządzenie Nr 171/09 pobierz>>> (97kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (91kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (96kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (94kB) pdfmetryczka


Opublikował: Ewa Reszka (15 grudnia 2009, 15:41:45)

Ostatnia zmiana: Ewa Reszka (15 grudnia 2009, 15:47:25)
Zmieniono: dodanie zał.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1195