Zarządzenie nr 170/09Wójta Gminy Osiez dnia 27 listopada 2009w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Zarządzenie nr 170/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 27 listopada 2009


w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Na podstawie art.30  ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458), art.188  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  ustawy o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z 2006 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319. Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i N 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19,poz 100 Nr 227,poz 1505) i  § 10 pkt. 3 Uchwały  Rady Gminy Osie Nr XIX / 109 / 08 z dnia 30 grudnia 2008 r..  zarządzam:
     
 
§    1.  Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                          -      16.600.968,78 zł.

                w tym: wydatki bieżące                                                  -     12.655.328.78 zł.

                 wydatki majątkowe                                                       -       3.945.640,00 zł.

           Zmniejszyć  wydatki budżetu o kwotę                                      -           2.000,00 zł.    
        
               w tym:  wydatki bieżące o kwotę                                         -           2.000,00 zł.
        
           Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                                        -           2.000,00 zł.
                                                                                                                                                                                        
               W tym: wydatki bieżące o kwotę                                         -           2.000,00 zł.

           Wydatki budżetu po zmianach wynoszą                                  -     16.600.968,78 zł.
                         
               w tym: wydatki bieżące                                                     -     12.655.328,78 zł.

                         wydatki majątkowe                                                 -       3.945.640,00 zł.

           Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 1
                                                                     
§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                -     1.500.000,00 zł.
                                                                                                                             
§ 3.    Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony          Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
                                                                                             
§ 4.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób     
            zwyczajowo przyjęty.
 Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 758 i 756

W celu zabezpieczenia bieżącego finansowania wypłat za inkaso należności budżetowych dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenia planu wydatków w dziale 756, rozdział 75647 – pobór podatków i nie opodatkowanych należności budżetowych.
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 170/09 pobierz>>> (80kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (91kB) pdf


metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (15 grudnia 2009, 15:35:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1082