Zarządzenie nr 168/09Wójta Gminy Osiez dnia 25 listopada 2009w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Zarządzenie nr 168/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 25 listopada 2009


w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Na podstawie art.30  ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458), art.188  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  ustawy o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z 2006 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319. Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz 791 i N 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19,poz 100 Nr 227,poz 1505) i  § 10 pkt. 3 Uchwały  Rady Gminy Osie Nr XIX / 109 / 08 z dnia 30 grudnia 2008 r..  zarządzam:
     
  §  1.   Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                       -     15.076.334,78 zł.
                 
           Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:                                      -      28.308,00 zł.

           W tym: dotacje:                                                             -            28.308.00 zł.

           Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę:                              -            3.674,00 zł          

            W tym dotacje:                                                             -              3.674,00 zł.

           Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                           -      15.100.968,78 zł.
                                       
       2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                       -      16.576.334,78 zł.
    
            Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                                        -      33.308,00 zł

            Zmniejszyć wydatki o kwotę                                                  -          8.674,00 zł.
          
            Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                             -      16.600.968,78 zł.
                                        
             W tym: wydatki bieżące                                                    -     12.655.328,78 zł.

                         wydatki majątkowe                                               -       3.945.640,oo zł.

§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                       -       1.500.000,00 zł.
                                                                                                  
§ 3.    Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony     Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2009 r. „ Plan         
            finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych     
            gminie Osie na 2009 r.,  ustalając plan:
    
                                dochody w kwocie – 2.348.406,00 zł.
                                wydatki w kwocie  – 2.348.406,00 zł.
           
            oraz w załączniku Nr 5A – plan finansowania zadań własnych z budżety państwa
            ustalając plan :

                                dochody w kwocie – 423.947,00 zł.
                                wydatki w kwocie  – 423.947,00 zł.
 

§ 5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób     
            zwyczajowo przyjęty.Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-64/09 z dnia 29 października 2009 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do dochodów budżetu gminy wprowadza się dotacje celową w wys. 27.866 zł. przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3011-69/09 z dnia 13 listopada 2009 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmian w plan dochodów związanych z realizacją zadań pomocy społecznej. Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w rozdz. 85213 przeznaczonej na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 3.674 zł ., oraz dokonuje się zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85214 o kwotę 442,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3011-64/09 z dnia 29 października 2009 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - § 4430 – kwota planowanego zwrotu 27.521,00 zł., oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu ponoszonych przez gminę - § 4210 – 100,00 zł,       § 4300 – 245,00 zł.

Rozdział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział – 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 5.000 zł. Środki te przenosi do rozdziału 80101 – szkoły podstawowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział – 80101- Szkoły podstawowe

W celu zapewnienia ciągłości finansowania wydatków bieżących Zespołu Szkół w Osiu zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000  zł ( środki z rezerwy ) rekompensując tej jednostce ponoszone koszty udostępniania obiektów szkolnych tj. sali gimnastycznej do prowadzenia zajęć dodatkowych dla młodzieży i strażaków ochotników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3011-69/09 z dnia 13 listopada 2009 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmian w plan wydatków związanych z realizacją zadań pomocy społecznej. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85213 na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 3.674 zł ., oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 442,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne.
                                                                                                                                                       


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 168/09 pobierz>>> (88kB) pdf
Załącznik nr 1 pobierz>>> (89kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (89kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (77kB) pdf
Załącznik Nr 5A pobierz>>> (94kB) pdf
          

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (27 listopada 2009, 13:28:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1030