Zarządzenie nr 166/09Wójta Gminy Osiez dnia 18 listopada 2009w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Zarządzenie nr 166/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 18 listopada 2009


w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Na podstawie art.30  ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458), art.188  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  ustawy o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z 2006 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319. Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz 791 i N 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19,poz 100 Nr 227,poz 1505) i  § 10 pkt. 3 Uchwały  Rady Gminy Osie Nr XIX / 109 / 08 z dnia 30 grudnia 2008 r..  zarządzam:
     
  §  1.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                          -      16.576.334,78 zł.

           Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:                                          -       6.490,78 zł.

           Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                                    -               6.490,78 zł.
        
           Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                               -      16.576.334,78 zł.
                                       
            W tym: wydatki bieżące                                                       -     12.630.694,78 zł.

                       wydatki majątkowe                                                  -       3.945.640,oo zł.

            Zmiany w planie wydatków przedstawia zał. Nr 1

§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                       -       1.500.000,00 zł.
                                                                                                  

§ 3.    Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski
Uzasadnienie


WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność                                                                                                                        
                                                                                    
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zwiększ się plan wydatków o kwotę 500 zł.      ( środki z rezerwy ) z przeznaczeniem na opłacenie prac wykonywanych w ramach umów zleceń.


Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W paragrafie 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.100 zł ( środki z rezerwy ) z przeznaczeniem na opłacenie usług związanych z promocją gminy.

Rozdział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział – 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 2.600 zł. Środki te przenosi do rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne – 500 zł., i do rozdziału 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego –   2.100 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek kierownik GOPS dokonuje się zmian w planie w planie wydatków dokonując przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 3.580 zł zmiany te pozwolą na terminową wypłatę świadczeń – dodatków mieszkaniowych, oraz zapewnią bieżące finansowanie działalności GOPS oraz wykonywanych usług opiekuńczych.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                    

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na opłacenie prac wykonywanych w ramach umów zleceń dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 310 zł.


Do pobrania:
Zarządzenie nr 166/09 pobierz>>> (82kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (105kB) pdf
                                                                                                                     

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (25 listopada 2009, 10:54:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1047