Zarządzenie nr 162/09Wójta Gminy Osiez dnia 29 października 2009w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Zarządzenie nr 162/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 29 października 2009


w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Na podstawie art.30  ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458), art.188  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  ustawy o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z 2006 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319. Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i N 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19,poz 100 Nr 227,poz 1505) i  § 10 pkt. 3 Uchwały  Rady Gminy Osie Nr XIX / 109 / 08 z dnia 30 grudnia 2008 r..  zarządzam:
     
 
§  1.    1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                       15.063.742,78 zł.                                                                                                                                                
                w tym :  dotacje:                                                             3.079.772,78 zł

              Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:                                  12.592,00 zł.            

                w tym:  dotacje:                                                             12.592,00 zł.

              Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                             15.076.334,78 zł.
                 w tym dochody:  dotacje:                                                  3.092.364,78 zł.
                          
            Zmiany określa załącznik Nr 1

         2. 1.  Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:           -           16.563.742,78 zł.

                        w tym: wydatki bieżące                                     -     12.618.102.78 zł.
                                  wydatki majątkowe                                 -       3.945.640,00 zł.

              Zmniejszyć  wydatki budżetu o kwotę                      -           18.535,58 zł.    
        
                          w tym:  wydatki bieżące o kwotę                 -           18.535,58 zł.
        
               Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                       -           31.127,58 zł.
                                                                                                                                                                                        
                         W tym: wydatki bieżące o kwotę                  -           31.127,58 zł.
                    
              Wydatki budżetu po zmianach wynoszą                         -     16.576.334,78 zł.
                         
                         w tym: wydatki bieżące                                    -     12.630.694,78 zł.
                                    wydatki majątkowe                               -       3.945.640,00 zł.

           Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 1
                                                                                
§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                        -     1.500.000,00 zł.
                                                                                                                             
§ 3.    Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony                            
            Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5A do budżetu Gminy Osie na 2009 r. – „Plan  finansowania zadań własnych finansowanych z budżetu państwa  na 2009 r."
ustalając:
                               - dochody w kwocie – 427.621 zł.
                                         - wydatki w kwocie  – 427.621 zł.

            Prawidłową wielkość planu przedstawia załącznik Nr 5 A do budżetu Gminy Osie na
            2009 r.        
     
§  5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób     
            zwyczajowo przyjęty.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Uzasadnienie

Dochody

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział – 80195 – Pozostała działalność.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-59/09 zwiększa się plan dotacji celowej w paragrafie 2030 o kwotę 132 zł. na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział – 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze…

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-62/09 zwiększa się plan dotacji celowej w paragrafie 2030 o kwotę 12.460 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa..

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

W celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 6.000 zł. ( środki z rezerwy ) , oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwot 6.000 zł. Zwiększenie planu wydatków następuje w § 4300 pozostałe usługi.

Rozdział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział – 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 6.218 zł. Środki te przenosi do rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne – 6.000 zł., i do rozdziału 80195 – pozostała działalność – 218 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział – 80195- Pozostała działalność.

W celu sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w paragrafie 4170 – wynagrodzeni a bezosobowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 350 zł. ( 132 zł. z dotacji oraz 218 zł. z rezerwy )

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne …

W celu zabezpieczenia wynagrodzeń za prace wykonywane w ramach umów zleceń dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 3.300 zł.

Rozdział – 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze…

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-62/09 zwiększa się plan wydatków w § 3110 o kwotę 12.460 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa..

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

W celu zapewnienia całkowitej realizacji planowanych zadań związanych z realizacją programu społecznego EFS „Kreuj swój potencjał – zbliż się do swoich marzeń” dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 3.017,58 zł.

                                                                                                                     


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 162/09 pobierz (88kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (86kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (102kB) pdf
Załącznik Nr 5A pobierz (94kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (9 listopada 2009, 10:01:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1103