Zarządzenie nr 161/09Wójta Gminy Osiez dnia 28 października 2009w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Osie

Zarządzenie nr 161/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 28 października 2009


w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Osie

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.'  )  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W zarządzeniu  Nr  57/07 Wójta   Gminy  Osie z dnia 31 grudnia  2007 r. w sprawie nadania  regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Osie wprowadza  się następujące zmiany:

1)  w §  19 ust.1  dodaje się pkt 21 w brzmieniu :

     „ 21) przekazywanie zbioru z ewidencji podatkowej nieruchomości oraz współpraca  w  pracach  przygotowawczych  do powszechnego spisu rolnego ,”

      2.  Załącznik do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Osie określający strukturę organizacyjną stanowiska Urzędu Gminy Osie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2009 r.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

 ' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i  Nr 173,  poz. 1218, z 2008,  Nr 180, poz. 1111 i  Nr 223, poz. 1458,  oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ).

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 161/09 pobierz>>> (72kB) pdf
Załącznik nr 1 pobierz>>> (60kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (2 listopada 2009, 15:06:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1999