Zarządzenie nr 160/09Wójta Gminy Osiez dnia 26 października 2009w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Zarządzenie nr 160/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 26 października 2009


w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.


Na podstawie art.30  ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458), art.188  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  ustawy o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z 2006 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319. Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz 791 i N 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19,poz 100 Nr 227,poz 1505) i  § 10 pkt. 3 Uchwały  Rady Gminy Osie Nr XIX / 109 / 08 z dnia 30 grudnia 2008 r..  zarządzam:
     
  §  1.   dokonuje się korekty zapisów w § 1 pkt. 1 w Zarządzeniu Nr 158 Wójta Gminy
            z dnia 7  października 2009 r.
   
           punkt  otrzymuje następującą treść:
            
       1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                 14.884.937,78 zł.                                                                                                                                                
                 w tym :  dotacje:     2.916.167,78 zł

             Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę                                                   2.020,00 zł

                 w tym : dotacje :       2.020,00 zł

            Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:                                              140.389,00 zł.

                 w tym: dotacje :      140.389,00 zł           

            Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                 15.023,306,78 zł.

                 w tym dochody:  dotacje:                                                       3.054.536,78 zł.

§ 2.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5A do budżetu Gminy Osie na 2009 r. –„Plan  finansowania zadań własnych finansowanych z budżetu państwa  na 2009 r.” ustalając:

                                         - dochody w kwocie – 397.669 zł.
                                         - wydatki w kwocie  – 397.699 zł.

            Prawidłową wielkość planu przedstawia załącznik Nr 5 A do budżetu Gminy Osie na
            2009 r.        

§ 3.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób     
            zwyczajowo przyjęty.
Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

 Uzasadnienie
                                                                         

W celu sprostowania błędów formalnych stwierdzonych w Zarządzeniu Nr 158/09 z dnia
7 października 2009 r. oraz doprowadzenia do prawidłowego stanu zapisów zawartych w tym zarządzeniu dokonuje się powyższych korekt.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 160/09 pobierz>>> (80kB) pdf
Załącznik Nr 5A pobierz>>> (94kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (28 października 2009, 15:05:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1145