Zarządzenie nr 158/09Wójta Gminy Osiez dnia 7 października 2009w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Zarządzenie nr 158/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 7 października 2009


w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Na podstawie art.30  ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458), art.188  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  ustawy o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z 2006 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319. Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz 791 i N 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19,poz 100 Nr 227,poz 1505) i  § 10 pkt. 3 Uchwały  Rady Gminy Osie Nr XIX / 109 / 08 z dnia
30 grudnia 2008 r.  zarządzam:
     
 
§  1.    1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                         14.884.937,78zł .                                                                                                                                                
                 w tym :  dotacje:                                                             2.874.359,78 zł

               Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę                                         2.020,00 zł

                 w tym : dotacje :                                                                   2.020,00 zł

               Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:                                      140.389,00 zł.

                 w tym: dotacje :                                                                140.389,00 zł            
               Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                             15.023,306,78 zł.

                  w tym dochody:  dotacje:                                                 3.014.748,78 zł.

               Zmiany w planie dochodów przedstawia zał. Nr 1

§  2. 1.  Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                       -    16.384.937,78 zł.

                w tym: wydatki bieżące                                              -     12.439.297.78 zł.

                 wydatki majątkowe                                                   -       3.945.640,00 zł.

           Zmniejszyć  wydatki budżetu o kwotę                                         -  35.700,00 zł.    
        
         w tym:  wydatki bieżące o kwotę                                                 -   35.700,00 zł.
        
           Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                                       -    174.069,00 zł.
                                                                                                                                                                                        
          W tym: wydatki bieżące o kwotę                                               -    176.089,00 zł.

              Wydatki budżetu po zmianach wynoszą                            -    16.523.306,78 zł.
                           
           w tym: wydatki bieżące                                                     -     12.577.666,78 zł.

                 wydatki majątkowe                                                    -       3.945.640,00 zł.

           Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2

§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                        -     1.500.000,00 zł.
                                                                                                                             
§ 3.    Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony     Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
          
§ 4. 1.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2009 r.- Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2009 r. ustalając:
                                             - dochody w kwocie – 2.320.098 zł.
                                             - wydatki w kwocie  – 2.320.098 zł.

       2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5A do budżetu Gminy Osie na 2009 r.- Plan finansowy zadań własnych gminy  finansowanych z budżetu państwa na 2009 r. ustalając:
                                             - dochody w kwocie – 329.131,00 zł.
                                             - wydatki w kwocie  – 329.131,00zł.

 §  5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób     
            zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Uzasadnienie

Dochody  

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władz państwowej….

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego .

Na podstawie  decyzji Nr 11/09 z dnia 1 października 2009 r. Dyrektora KBW w Bydgoszczy zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 110 zł w § 2010 przeznaczonej na archiwizację i brakowanie dokumentacji wyborczej z wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne….

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2009 r. Nr WFB.I.3011-52/09 zwiększa się plan dochodów o kwotę 138.259 zł. dotacji w § 2010 na 2009 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne….

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-53/09 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.020 zł. dotacji w § 2010 na 2009 r., zmniejszając jednocześnie plan dochodów o tę samą kwotę w § 2030. Zmiana w planie dochodów nie powoduje zmian w ogólnym planie wydatków. Zmiany następują w planach finansowania zadań zleconych i zadań własnych.

Wydatki

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

W celu zapewnienia środków na zakup energii  i zakup usług internetowych dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 7.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władz państwowej….

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego .

Na podstawie  decyzji Nr 11/09 z dnia 1 października 2009 r. Dyrektora KBW w Bydgoszczy zwiększa się plan wydatków na umowy zlecenia i pochodne od umów z przeznaczeniem na archiwizację i brakowanie dokumentacji wyborczej z wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 – Oświata wychowanie

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu i Dyrektora SP w Brzezinach dokonuje się zmiany w planie wydatków dokonując przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 28.700 zł. Zmiany te pozwalają na bieżącą realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek.


Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2009 r. Nr WFB.I.3011-52/09 zwiększa się plan wydatków o kwotę 138.259 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 3% tej kwoty przeznacza się na wydatki płacowe związane z realizacją zadań.


                                                                                                                     
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 158/09 pobierz>>> (102kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (95kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (103kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (77kB) pdf
Załącznik Nr 5A pobierz>>> (95kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (20 października 2009, 15:37:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1078