Zarządzenie nr 157/09Wójta Gminy Osiez dnia 30 września 2009w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Zarządzenie nr 157/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 30 września 2009


w sprawie dokonania zmian w wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Na podstawie art.30  ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458), art.188  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  ustawy o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z 2006 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319. Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz 791 i N 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19,poz 100 Nr 227,poz 1505) i  § 10 pkt. 3 Uchwały  Rady Gminy Osie Nr XIX / 109 / 08 z dnia 30 grudnia 2008 r..  zarządzam:
     
 
§  1.    1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                       14.954.437,78 zł.                                                                                                                                                  
             w tym :  dotacje:     2.943.859,78 zł

             Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę                                          81.500,00 zł
             w tym : dotacje :                                                                      81.500,00 zł

             Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:                                          12.000,00 zł.
             w tym: dotacje :                                                                       12.000,00zł            
            Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                     14.884,937,78 zł.
            w tym dochody:  dotacje:                                                            2.874.359,78 zł.

            Zmiany w planie dochodów przedstawia zał. Nr 1

§  2. 1.  Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                            -    16.454.437,78 zł.

            w tym: wydatki bieżące                                                        -     12.508.797.78 zł.
                      wydatki majątkowe                                                  -       3.945.640,00 zł.
    
            Zmniejszyć  wydatki budżetu o kwotę                                     -       81.500,00 zł.   
            w tym:  wydatki bieżące o kwotę                                            -       81.500,00 zł.
        
           Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                                        -      12.000,00 zł.
                                                                                                                                                                                        
           W tym: wydatki bieżące o kwotę                                               -     12.000,00 zł.

           Wydatki budżetu po zmianach wynoszą                                   -     16.384.937,78 zł.
                         
          w tym: wydatki bieżące                                                          -     12.439.297,78 zł.
                     wydatki majątkowe                                                    -       3.945.640,00 zł.

           Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2

§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                        -     1.500.000,00 zł.
                                                                                                                             
§ 3.    Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony                            
            Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
          

 § 4.  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5A do budżetu Gminy Osie na 2009 r.- Plan finansowy zadań własnych gminy  finansowanych z budżetu państwa na 2009 r. ustalając:
                                             - dochody w kwocie – 320.138,00 zł.
                                             - wydatki w kwocie  – 320.138,00zł.

 §  5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób     
            zwyczajowo przyjęty.
Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Uzasadnienie

 
Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2009 r. Nr WFB.I.3011-51/09 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000 zł. dotacji w § 2030 na 2009 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych… - Radosna szkoła. Po stronie wydatkowej zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 12.000 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.
                                                                                             
W związku z decyzją o finansowania zwrotu kosztów praktycznej nauki zawodu dla pracodawców ze środków Funduszu Pracy zmniejsza się poziom dotacji celowej o kwotę 81.500 zł., zmniejszając jednocześnie w tym rozdziale plan wydatków o tę kwotę.   
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 157/09 pobierz>>> (85kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (87kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (86kB) pdf
Załącznik Nr 5A pobierz>>> (93kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (7 października 2009, 12:49:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1048