Zarządzenie nr 142/12Wójta Gminy Osiez dnia 31 grudnia 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Zarządzenie nr 142/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 31 grudnia 2012


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

                  Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                  -   20.796.898,98 zł

       1)   dochody bieżące                                                                            -   17.397.399,26 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp    -   
            138.822,13 zł

       2)   dochody majątkowe                                                                           - 3.399.499,72 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  – 
            2.448.499,72 zł
             
 § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                                   -  19.796.898,98 zł   
 
           1)   wydatki bieżące                                                                         -   16.120.531,98 zł                                                                                               
          - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł

            2)   wydatki majątkowe                                                                     -    3.676.367,00 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.606.367,00 zł

               Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                    -   4000,00 zł
                     w tym: wydatki bieżące                                                                     -  4000,00 zł                                   
               Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                      -  4000,00 zł
                     w tym: wydatki bieżące o kwotę                                                       -  4000,00zł                                                

          2.  Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                      -  19.796.898,98 zł   
 
          1)   wydatki bieżące                                                                           -   16.120.531,98 zł                                                                                                 
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł

            2)   wydatki majątkowe                                                                      -    3.676.367,00 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.606.367,00 zł

            Zmiany określa załącznik Nr 1                                                                                                                            
          3.  Wysokość nadwyżki budżetu na 2012 r. wynosi 1.000.000,00 zł.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                                                     Wójt Gminy Osie
                                                                                                    (-) Michał Grabski
Uzasadnienie

WYDATKI

Dział 758 – Różne rozliczenia, Dział 801 Oświata i wychowanie


W celu skorygowania błędu powstałego w wyniku wydania zarządzenia Nr 137/12 Wójta Gminy Osie z dnia 12 grudnia 2012 roku dokonuje się cofnięcia kwoty  4.000,00 zł zwiększającej budżet Przedszkola w dziale 801 rozdziale 80104 paragraf  4010.
Środki te w kwocie 4.000,00 zł wracają do rezerwy – dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810.
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 142/12 pobierz>>> (91kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (97kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (8 stycznia 2013, 11:27:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 644