Zarządzenie nr 140/12Wójta Gminy Osiez dnia 28 grudnia 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Zarządzenie nr 140/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

                  Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                   -   20.796.898,98 zł
       1)   dochody bieżące                                                                             -   17.397.399,26 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp    -   
            138.822,13 zł
       2)   dochody majątkowe                                                                             - 3.399.499,72 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp    – 
            2.448.499,72 zł
             
 § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                                    -  19.796.898,98 zł      
           1)   wydatki bieżące                                                                          -   16.120.531,98zł                                                                                                 
          - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł
            2)   wydatki majątkowe                                                                       -    3.676.367,00 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.606.367,00 zł
               Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                     -   1.351,00 zł
                    w tym: wydatki bieżące                                                                       -  1.351,00zł                                    
               Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                        -  1.351,00 zł
                    w tym: wydatki bieżące o kwotę                                                          -  1.351,00zł                                                 

        2.  Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                         
          1)   wydatki bieżące                                                                             -   16.120.531,98zł                                                                                                 
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł
            2)   wydatki majątkowe                                                                        -    3.676.367,00 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.606.367,00 zł
            Zmiany określa załącznik Nr 1                                                                                                                             
          3.  Wysokość nadwyżki budżetu na 2012 r. wynosi 1.000.000,00 zł.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                                                           Wójt Gminy Osie

                                                                                                           (-) Michał Grabski
Uzasadnienie

WYDATKI

Dział 801 Oświata i wychowanie


Rozdział 80101- Szkoły podstawowe i rozdział 801 48 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu dokonuje się zmian w planie wydatków dokonując przeniesień między rozdziałami kwoty 550,00 zł. Przeniesienia te mają zapewnić środki na pełną realizację wydatków ponoszonych przez jednostkę.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 801,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację wszystkich wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 140/12 pobierz>>> (91kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (101kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (7 stycznia 2013, 12:52:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 669