Zarządzenie nr 139/12Wójta Gminy Osiez dnia 21 grudnia 2012w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

Zarządzenie nr 139/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 21 grudnia 2012


w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach


                     Na podstawie art.17 ust.7oraz art.138 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz.461j.t.), § 3 pkt.6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw,  powiatów  i gmin (Dz. U. Nr 96, poz.850 ), art. 20, ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89,poz.590 z późn. zm.),Zarządzenie Nr 352/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia  3 października 2012 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach  oraz Zarządzenia Nr 138/2012 Starosty Świeckiego  z dnia  10 grudnia 2012r. w sprawie organizacji i systemu wczesnego ostrzegania   o zagrożeniach zarządza się co następuje:

§1.1.
Ustala się  zasady tworzenia i funkcjonowania na terenie gminy Osie Systemu Wczesnego Ostrzegania zwanego dalej „SWO”.

     2.Celem SWO jest:

     1) uzyskiwanie informacji o zdarzeniach zagrażającym ludziom, mieniu i środowisku,
     2) utrzymanie ciągłego monitoringu  potencjalnych zagrożeń dla ludności oraz mogących 
         zakłócić prawidłowe funkcjonowanie instytucji społecznych, rządowych i samorządowych,
     3) szybkie ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności, a także zapewnienia w razie
          potrzeby częściowego lub całkowitego rozwinięcia Systemu Wykrywania i Alarmowania.

 §2.
Zasady funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania, o którym mowa
 w ust.1 określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Osie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                             Wójt Gminy Osie
                                                                             (-) Michał Grabski
Do pobrania:

Zarządzenie Nr 139/12 pobierz>>> (76kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (67kB) pdfmetryczka


Opublikował: Ewa Słomska (7 stycznia 2013, 12:44:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 705