Zarządzenie nr 138/12Wójta Gminy Osiez dnia 20 grudnia 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Zarządzenie nr 138/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 20 grudnia 2012


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

                  Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami                                                   -   20.783.654,98 zł
   
     1)   dochody bieżące                                                                               -   17.384.155,26 zł

            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp    -   
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                               - 3.399.499,72 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3ufp                 
            –  2.448.499,72 zł
             
 
 § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą                                    -  19.783.654,98 zł      
         
         1)   wydatki bieżące                                                                            -  16.107.287,98zł                                                                                                 
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł
 
          2)   wydatki majątkowe                                                                          -    3.676.367,00 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.606.367,00 zł

               Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                    -   30.170,00 zł
                     w tym: wydatki bieżące                                                                     -  30.170,00 zł                                   

               Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                     -  30.170,00 zł
                        w tym: wydatki bieżące o kwotę                                                   -  30.170,00zł                                                 

 2.  Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                               -  19.783.654,98 zł      
         
         1)   wydatki bieżące                                                                             -  16.107.287,98 zł                                                                                            
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł
 
          2)   wydatki majątkowe                                                                      -    3.676.367,00 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.606.367,00 zł

                Zmiany określa załącznik Nr 1                                                                                                                            
          3.  Wysokość nadwyżki budżetu na 2012 r. wynosi 1.000.000,00 zł.

§ 3.  Dokonuje się zmian w załączniku  Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:    

                           - dochody –  2.880.571,00 zł,
                           - wydatki -    2.880.571,00 zł.

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
                                                                                                     Wójt Gminy Osie
                                                                                                    (-) Michał Grabski


Uzasadnienie

WYDATKI

Dział 710 – Działalność usługowa


Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – w § 4300 zwiększa się plan wydatków o 6.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Osie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
W § 0480 zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę  6.500,00 zł. Kwotę tę przenosi się do rozdz. 71004 w celu zabezpieczenia środków na usługi.


Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W celu zapewnienia prawidłowej kwoty na wynagrodzenia pracowników dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków na łączną kwotę  20.460,00 zł. W Zespole Szkół w Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 6.100,00 zł, w Szkole Podstawowej w Brzezinach kwoty 6.310,00 zł oraz Szkole Podstawowej we Wierzchach  kwoty 8.050,00 zł. Wprowadzone zmiany mają na celu zrealizowanie wszystkich wydatków ponoszonych przez jednostki.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego
Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.210,00 zł w celu zabezpieczenia wszystkich wydatków bieżących realizowanych przez Ośrodek związanych ze świadczeniami rodzinnymi.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 138/12 pobierz>>> (97kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (113kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (80kB) pdf
metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (7 stycznia 2013, 12:39:11)

Ostatnia zmiana: Ewa Słomska (8 stycznia 2013, 07:36:16)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 756