Zarządzenie nr 137/12Wójta Gminy Osiez dnia 12 grudnia 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Zarządzenie nr 137/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 12 grudnia 2012


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

          Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą                                     -  20.817.654,98 zł
   
     1)   dochody bieżące                                                                                 - 17.418.155,26 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp    -   
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                              - 3.399.499,72 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –  
            2.448.499,72 zł
             
             Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                                -       15.000,00 zł
                        w tym: dochody bieżące                                                          -      15.000,00 zł
             Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę                                              -       49.000,00 zł
                        w tym: dochody bieżące                                                          -      49.000,00 zł

         2.  Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                    -   20.783.654,98 zł
   
     1)   dochody bieżące                                                                              -   17.384.155,26 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp    -   
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                              - 3.399.499,72 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   –
           2.448.499,72 zł

           Zmiany określa załącznik Nr 1                                                                                                                            

 § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą-                                   -  19.817.654,98 zł      
         
         1)   wydatki bieżące                                                                              - 16.141.287,98  zł                                                                                                
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł
 
          2)   wydatki majątkowe                                                                       -    3.676.367,00 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.606.367,00 zł

 
               Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                  -   91.102,91zł
                            w tym: wydatki bieżące                                  - 91.102,91zł                                   

               Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                  -   57.102,91zł
                          w tym: wydatki bieżące o kwotę        -   57.102,91zł                                                

 2.  Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                         -  19.783.654,98 zł      
         
         1)   wydatki bieżące                                                                       -  16 107.287,98 zł                                                                                                
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł
 
          2)   wydatki majątkowe                                                                     -    3.676.367,00 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.606.367,00 zł

                Zmiany określa załącznik Nr 2                                                                                                                             
          3.  Wysokość nadwyżki budżetu na 2012 r. wynosi 1.000.000,00 zł.

§ 3.  Dokonuje się zmian w załączniku  Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając: 
  
                           - dochody –  2.880.571,00 zł,
                           - wydatki -    2.880.571,00 zł.

§ 4.
  Dokonuje się zmian w załączniku  Nr 6 – „Plan finansowania zadań własnych finansowanych z budżetu Państwa na 2012 rok ustalając:    

                           - dochody –  536.419,00 zł,
                           - wydatki -    536.419,00 zł.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                                                         Wójt Gminy Osie
                                                                                                         (-) Michał GrabskiUzasadnienie

DOCHODY

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
§ 2710 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na podstawie podpisanej umowy z Powiatem Świeckim do dochodów włącza się kwotę 15.000,00 zł otrzymanej pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów poniesionych przez Gminę Osie w związku z likwidacją skutków przejścia trąby powietrznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.102.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.  zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49.000,00 zł dotacji celowej.

WYDATKI

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W § 4210 i § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł otrzymanej pomocy finansowej od Powiatu Świeckiego przeznaczonej na dofinansowanie kosztów poniesionych przez Gminę Osie w związku likwidacją skutków przejścia trąby powietrznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola
Na wniosek Dyrektora Przedszkola zwiększa się plan wydatków placówki o kwotę 4.000,00 zł (środki z rezerwy) oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 5.100,00 zł. Wprowadzone zmiany mają na celu zrealizowanie wszystkich wydatków ponoszonych przez jednostkę.

Dział 852- Pomoc społeczna


Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego
 Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.895,00 zł w celu zabezpieczenia wszystkich wydatków bieżących realizowanych przez Ośrodek związanych ze świadczeniami rodzinnymi.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, rozdział 85219  - Ośrodki pomocy społecznej, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze… oraz rozdział 85295 – Pozostała działalność
Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 30.000,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków bieżących realizowanych przez Ośrodek.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.102.2012 z dnia 30 listopada 2012 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49.000,00 zł  przeznaczonych  na pomoc finansową dla  rodzin,  które poniosły duże straty w wyniku przejścia trąby powietrznej we wsi Łążek i Stara Rzeka.Do pobrania:

Zarządzenie Nr 137/12 pobierz>>> (109kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (92kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (122kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (82kB) pdf
Załącznik nr 6 pobierz>>> (80kB) pdf


metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (19 grudnia 2012, 11:41:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 712