Zarządzenie nr 136/12Wójta Gminy Osiez dnia 5 grudnia 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Zarządzenie nr 136/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 5 grudnia 2012


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą :                                    -   20.832.443,73 zł
   
     1)   dochody bieżące                                                                                 -   17.329.213,79 zł

            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp    -   
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                                  - 3.503.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   –
            2.680.512,66 zł
            
             Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę                                                    -     909,00 zł
                        w tym: dochody majątkowe                                                           -    909,00 zł         
             Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                                     -   6.802,00 zł
                        w tym: dochody majątkowe                                                          -  6.802,00 zł

         2.  Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                   -   20.838.336,73 zł
   
     1)   dochody bieżące                                                                             -   17.335.106,79 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp    -   
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                             - 3.503.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   –
            2.680.512,66 zł
           Zmiany określa załącznik Nr 1                                                                                                                               

 § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą-                                   -  19.832.443,73 zł      
         
         1)   wydatki bieżące                                                                             -  15.924.894,98  zł                                                                                                
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł
 
          2)   wydatki majątkowe                                                                       -    3.907.548,75 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł

 
               Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                -    22.609,00 zł
                   w tym: wydatki bieżące                                                                  -    22.609,00 zł                                   

               Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                   -   28.502,00 zł
                     w tym: wydatki bieżące o kwotę                                                    -   28.502,00 zł                                                

 2.  Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                             -  19.838.336,73 zł      
         
         1)   wydatki bieżące                                                                           -  15.930.787,98  zł                                                                                              
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł
 
          2)   wydatki majątkowe                                                                    -    3.907.548,75 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł

                Zmiany określa załącznik Nr 2                                                                                                                            
3.  Wysokość nadwyżki budżetu na 2012 r. wynosi 1.000.000,00 zł.


§ 3.  Dokonuje się zmian w załączniku  Nr 6 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:     
                           - dochody –  536.419,00 zł,
                           - wydatki -    536.419,00 zł.


§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                                     Wójt Gminy Osie

                                                                                                    (-) Michał Grabski
Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852- Pomoc społeczna


Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.100.2012 z dnia 30 listopada 2012 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 909,00 zł dotacji celowej.
   
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.100.2012 z dnia 30 listopada 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.802,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zasiłków stałych  

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna


Rozdział 75023 – Urzędy Gmin, Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z opłacaniem usług, wypłatą wynagrodzeń i odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 14.000,00 zł  

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z opłacaniem usług świadczonych związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP dokonuje się przeniesień między paragrafami, zwiększając  plan wydatków  w § 4300 o 3.000,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.100.2012 z dnia 30 listopada 2012 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 909,00 zł .
   
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.100.2012 z dnia 30 listopada 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.802,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zasiłków stałych.  

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z opłacaniem usług świadczonych na rzecz gospodarki komunalnej oraz zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dokonuje się zmian w planie wydatków przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 4.700,00 zł.


Do pobrania:

Zarządzenie nr 136/12 pobierz>>> (99kB) pdf
Załącznik nr 1 pobierz>>> (92kB) pdf
Załącznik nr 2 pobierz>>> (109kB) pdf
Załącznik nr 6 pobierz>>> (80kB) pdf


metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (11 grudnia 2012, 13:53:38)

Ostatnia zmiana: Ewa Słomska (11 grudnia 2012, 13:56:05)
Zmieniono: poprawienie literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 819