Zarządzenie nr 134/12Wójt Gminy Osiez dnia 23 listopada 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Zarządzenie nr 134/12
Wójt Gminy Osie
z dnia 23 listopada 2012


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

                  Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą :                                      -   20.921.091,73 zł
   
     1)   dochody bieżące                                                                                   -   17.417.861,79 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
           -138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                                   - 3.503.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
            2.680.512,66 zł
            
             Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę                                                    -       90.393,00 zł
                        w tym: dochody majątkowe                                                           -       90.393,00 zł         
             Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                                      -         1.745,00 zł
                        w tym: dochody majątkowe                                                           -        1.745,00 zł

         2.  Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                          -   20.832.443,73 zł
   
     1)   dochody bieżące                                                                                    -   17.329.213,79 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp-
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                                   - 3.503.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
            2.680.512,66 zł

           Zmiany określa załącznik Nr 1                                                                                                                              

 § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą-                                   -  19.921 091,73 zł      
         
         1)   wydatki bieżące                                                                            -  16.013.542,98  zł                                                                                                
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł
 
          2)   wydatki majątkowe                                                                         -    3.907.548,75 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł

 
               Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                   - 135.693,00 zł
                        w tym: wydatki bieżące                                                                - 135.693,00 zł                                   

               Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                    -  47.045,00 zł
                        w tym: wydatki bieżące o kwotę                                                  -  47.045,00 zł                                                

 2.  Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                                -  19.832.443,73 zł      
         
         1)   wydatki bieżące                                                                              -  15.924.894,98  zł                                                                                                
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł
 
          2)   wydatki majątkowe                                                                            -    3.907.548,75 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł

                Zmiany określa załącznik Nr 2                                                                                                                            
          3.  Wysokość nadwyżki budżetu na 2012 r. wynosi 1.000.000,00 zł.

§ 3.  Dokonuje się zmian w załączniku  Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:     
                           - dochody –  2.929.571,00 zł,
                           - wydatki  –  2.929.571,00 zł.

§ 4.  Dokonuje się zmian w załączniku  Nr 6 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:     
                           - dochody –  530.526,00 zł,
                           - wydatki -    530.526,00 zł.


§ 5
.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                                        Wójt Gminy Osie
                                                                                       (-) Michał Grabski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852- Pomoc społeczna


Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.94.2012 z dnia15 listopada 2012 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80.000,00 zł dotacji celowej.
   
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.94.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 93,00 zł dotacji celowej.
   
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.90.2012 z dnia 14 listopada 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.705,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne w związku z podniesieniem składki rentowej o 2%.
   
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.92.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 40,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o którym mowa w Art.18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
   
Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.93.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.300,00 zł dotacji celowej.
   
WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z planowaną wypłatą należnych diet dla radnych zwiększa się plan wydatków  w § 3030 o 4.150,00 zł (środki z rezerwy) oraz w celu zabezpieczenia wydatków na usługi dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 200,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z promocją gminy zwiększa się plan wydatków na wydatki rzeczowe o 4.850,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 35.000,00 zł. Środki te przenosi się na zabezpieczenie bieżące wydatków  w  rozdz.75022,  75075, 80101 i 90095.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki. W celu zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego oraz usługi telekomunikacyjne dla Zespołu Szkół w Osiu zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 30.000,00 zł (w tym 23.000,00 zł to środki z rezerwy), w § 4260 o kwotę 700,00 zł i w § 4270  o kwotę 1.300,00 zł,  dokonując jednocześnie zmniejszenia planu wydatków w § 4300 o kwotę 7.000,00 zł  oraz w § 4260 o kwotę 2.000,00 zł. 

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w m. Brzeziny dokonuje się zwiększenia planu wydatków § 4210 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (środki z rezerwy).

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 – świadczenia społeczne – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.94.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,00zł.                                                                                                                                                              
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 –  składki na ubezpieczenie zdrowotne - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.94.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93,00 zł.
   
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.90.2012 z dnia 14  listopada 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.705,00 zł z  przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne w związku z podniesieniem składki rentowej o 2%.
   
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe -  na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.92.2012 z dnia 15  listopada 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 40,00 zł z  przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o którym mowa w Art.18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
   
Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 – świadczenia społeczne na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.93.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.300,00 zł przeznaczonych na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z zakupem energii zwiększa się plan wydatków na wydatki rzeczowe o 2.000,00 zł (środki z rezerwy)

Do pobrania:
Zarządzenie nr 134/12 pobierz>>> (120kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (100kB) pdf
Załącznik nr 2 pobierz>>> (115kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (80kB) pdf
Załącznik Nr 6 pobierz>>> (81kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (30 listopada 2012, 12:15:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 716