Zarządzenie nr 131/12Wójta Gminy Osiez dnia 9 listopada 2012w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012 – 2016

Zarządzenie nr 131/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 9 listopada 2012


w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012 – 2016

      Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§1.
W uchwale Nr X/62/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. – w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2012-2016 z póz. zm. :

1)    Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2012-2016
2)    Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2016
otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i nr 2  niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób     zwyczajowo przyjęty.
                                                                                         Wójt Gminy Osie

                                                                                         (-) Michał Grabski
 

Uzasadnienie


Ze względu na wprowadzone zmiany planu dochodów i wydatków budżetu wynikających z  decyzji finansowych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowych oraz konieczności sprostowania błędu w wysokości kwot długu wykazanego w uchwale Rady Gminy Nr XVI/98/12 postanowiono wprowadzić zmiany, które określają ich prawidłową wartość.Do pobrania:
Zarządzenie Nr 131/12 pobierz>>> (86kB) pdf
Załącznik Nr 1 i 2 pobierz>>> (137kB) pdfmetryczka


Opublikował: Ewa Słomska (15 listopada 2012, 11:27:17)

Ostatnia zmiana: Ewa Słomska (15 listopada 2012, 14:46:11)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1115