Zarządzenie nr 130/12Wójta Gminy Osiez dnia 9 listopada 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Zarządzenie nr 130/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 9 listopada 2012


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

                 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                         -  19.904.091,73 zł
   
     1)   dochody bieżące                                                                                    -  17.417.861,79 zł

            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
          finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp-
          138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                                 -  2.486.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
        finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp- 
        1.681.229,94 zł
 

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami                                                        -  20.893.235,93 zł  

  
         1)   wydatki bieżące                                                                               -  16.013.542,98 zł    
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł
 
          2)   wydatki majątkowe                                                                           -    4.879.692,95 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł
               
                Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                   -     42.158,00 zł
                         w tym: wydatki bieżące o kwotę                                                   -     42.158,00 zł
 
                 Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                    -     42.158,00 zł
                        w tym: wydatki bieżące o kwotę                                                    -     42.158,00 zł
       
 2.  Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                        -   20.893.235,93 zł      
         
         1)   wydatki bieżące                                                                                    -  16.013.542,98 zł                                                                                                     
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł
 
          2)   wydatki majątkowe                                                                          -    4.879.692,95 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł

                Zmiany określa załącznik Nr 1                                                                                                                        
          3.  Wysokość deficytu budżetu na 2012 r. wynosi 989.144,20 zł.

§ 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 989.144,20 zł.

§ 4.  Dokonuje się zmian w załączniku  Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:     
                           - dochody –  3.019.924,00 zł,
                           - wydatki  –  3.019.924,00 zł.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                                              Wójt Gminy Osie
                                                                                              (-) Michał Grabski

Uzasadnienie

WYDATKI

Dział 801 – Oświata i wychowanie


Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół  Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i  paragrafami na łączną kwotę 20.230,00 zł w celu zapewnienia środków na prawidłowe finansowanie wydatków realizowanych przez jednostkę.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i  paragrafami na łączną kwotę 21.928,00 zł w celu zapewnienia środków na prawidłowe finansowanie wydatków realizowanych przez jednostkę.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 130/12 pobierz>>> (92kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (105kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (78kB) pdf


metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (13 listopada 2012, 14:29:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 749