Zarządzenie nr 129/12Wójta Gminy Osiez dnia 6 listopada 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Zarządzenie nr 129/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 6 listopada 2012


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

           Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                       -  19.889.319,73 zł
   
     1)   dochody bieżące                                                                                   -  17.403.089,79 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp    -    
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                                 -  2.486.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   -  
             1.681.229,94 zł
 
             Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                                          -  14.772,00 zł
                        W tym dochody bieżące                                                                        14.772,00 zł

       2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                            -   19.904.091,73 zł

   
     1)   dochody bieżące                                                                                    -  17.417.861,79 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp    -    
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                               -     2.486.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   –
            1.681.229,94 zł

           Zmiany określa załącznik Nr 1                                                                                                                              

 § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami                                                     -  20.878.463,93 zł   
 
         1)   wydatki bieżące                                                                               -  15.998.770,98 zł                                                                                                
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł
 
          2)   wydatki majątkowe                                                                          -    4.879.692,95 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł
               
                Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                                 -     41.565,00 zł
                        w tym: wydatki bieżące o kwotę                                                 -     41.565,00 zł
 
                Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                                    -     56.337,00 zł
                        w tym: wydatki bieżące o kwotę                                                   -     56.337,00 zł
       
 2.  Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                                -   20.893.235,93 zł      
         
         1)   wydatki bieżące                                                                                -  16.013.542,98 zł                                                                                                
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł
 
          2)   wydatki majątkowe                                                                          -    4.879.692,95 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł

                Zmiany określa załącznik Nr 2                                                                                                                         
          3. 
Wysokość deficytu budżetu na 2012 r. wynosi 989.144,20 zł.

§ 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 989.144,20 zł.

§ 4.  Dokonuje się zmian w załączniku  Nr 5 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając:    

                           - dochody –  3.019.924,00 zł,
                           - wydatki  –  3.019.924,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                                      Wójt Gminy Osie
                                                                                                      (-) Michał Grabski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 750 – Administracja publiczna


Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.82.2012 z dnia 26 października 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 972,00 zł dotacji celowej z  przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.                                                                                                                                                    

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.84.2012 z dnia 30 października 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.800,00 zł dotacji celowej z  przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna


Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 4110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.82.2012 z dnia 26 października 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 972,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %.                                                                                                                                                  
Rozdział 75022 – Rady gmin

§ 4410 – w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych radnych gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 4300 – w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług wykonywanych na rzecz Urzędu Gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500,00  zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10.000,00 zł ogólnej rezerwy budżetu. Środki te przenosi się do działu 750 – Administracja publiczna na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie


Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół  Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i  paragrafami na łączną kwotę 31.450,00 zł w celu zapewnienia środków na prawidłowe finansowanie wydatków realizowanych przez jednostkę.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 3110 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.84.2012 z dnia 30 października 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.800,00 zł  z  przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W celu zabezpieczenia całości środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 115,00 zł z § 3240 na § 3260.
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 129/12 pobierz>>> (109kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (92kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (116kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (80kB) pdf
metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (13 listopada 2012, 08:19:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 705