Zarządzenie nr 128/12Wójta Gminy Osiez dnia 5 listopada 2012w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Osie .

Zarządzenie nr 128/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 5 listopada 2012


w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Osie .

                Na podstawie art.17 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) , oraz§ 3 pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz .U. Nr 96, poz. 850), zarządzenia Nr 21/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin, a także Zarządzenia nr 133/2012 Starosty Świeckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 17 października 2012 r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Świeckiego oraz w sprawie wytycznych do opracowania planów obrony cywilnej dla gmin z terenu powiatu świeckiego, zarządza się ,co następuje:

§1. Opracować i uzgodnić „Plan Obrony Cywilnej Gminy Osie ”, zwany dalej „Planem”, określający rolę, miejsce i zadania administracji samorządowej w czasie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, a także współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

§2.
W celu wykonania zadania określonego w §1 powołuję Zespół Planistyczny, zwany dalej „Zespołem", w składzie:

     1) Przewodniczący „Zespołu”: Wójt Gminy – Szef Obrony Cywilnej Gminy Osie;
     2) Zastępca przewodniczącego: Sekretarz Gminy ;
     4) Koordynator ds. opracowania „Planu”: Inspektor ds. zarządzania kryzysowego
         i obronności;
     5) Członkowie „Zespołu”:

- Kierownik Referatu Organizacyjny;
- Kierownik Referatu Finansów i Rachunkowości;
- Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki
  Komunalnej;
 -Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Osie;
- Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego;
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§3. W celu realizacji zadań „Zespołu” przewodniczący może, z własnej inicjatywy, lub na wniosek członków „Zespołu”, zapraszać do udziału w pracach osoby inne niż wymienione
w §2.

§4. Pracami „Zespołu” kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.

§5. Zespół planistyczny określi  zadania  obrony  cywilnej realizowane przez jednostki organizacyjne, o których mowa w §3 pkt 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850), oraz przekaże tym jednostkom do opracowania  zgodnie z wzorem karty realizacji zadania obrony cywilnej; stanowiący załącznik nr 1.

§6.
Zobowiązuję kierowników referatów Urzędu Gminy Osie, jednostek organizacyjnych Wójta Gminy Osie i organizacji ratowniczych przewidzianych w „Planie” do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej oraz do opracowania kart realizacji zadań obrony cywilnej zapewniających sprawną realizację przez nich zadań określonych w „ Planie”.

§7. Karta realizacji zadań obrony cywilnej jednostki organizacyjnej, o której mowa w §6, podlega uzgodnieniu z Wójtem Gminy Osie oraz zatwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej.
Termin wykonania zadania wyznaczono na dzień 31.12.2012r.

§8.
Plan obrony cywilnej gminy powinien odwoływać się do informacji zawartych w gminnym planie zarządzania kryzysowego Gminy Osie ,dokonując korelacji danych rzeczowo-materiałowych i osobowych oraz informacji wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy Osie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
                              
§9. Plan obrony cywilnej składa się:
 a/ planu głównego,
 b/ procedur postępowania oraz kart realizacji zadań obrony cywilnej,
 c/ załączników funkcjonalnych;
 d/ informacji uzupełniających ;
 e/ części graficznej – plan, mapa w skali 1:25000.

§10. Plan ewakuacji III stopnia ludności, zwierząt i mienia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i wojny jest elementem składowym planu obrony cywilnej gminy.

§11
. Plan Obrony Cywilnej Gminy Osie, przed zatwierdzeniem wymaga uzgodnienia z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu – Starostą Świeckim  oraz innymi organami i podmiotami, tylko w części ich dotyczącej, w terminie do dnia 30 listopada 2012 roku.

§12.
Uzgodniony „Plan” zatwierdza Wójt Gminy– Szef Obrony Cywilnej Gminy Osie.

§13. Plan obrony cywilnej gminy wraz z niezbędnymi załącznikami funkcjonalnymi są dokumentami jawnymi.

§14. Plan Obrony Cywilnej gminy Osie podlega bieżącej aktualizacji, nie rzadziej jednak niż co dwa lata.

§15. Po zatwierdzeniu nowego planu obrony cywilnej gminy Osie ,dotychczasowy plan obrony cywilnej z 2001 roku zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 182, poz.1228) należy  dokonać komisyjnego przeglądu informacji niejawnych i znieść klauzulę tajności.

§16. Traci moc Zarządzenie Nr 14/2001 Wójta Gminy Osie –Szefa Obrony Cywilnej z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej gminy .

 §17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                       Wójt Gminy Osie
                                                                                       (-) Michał Grabski


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 128/12 pobierz>>> (84kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (52kB) pdf


metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (8 listopada 2012, 12:01:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1041