Zarządzenie nr 124/12Wójta Gminy Osiez dnia 25 października 2012w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

Zarządzenie nr 124/12
Wójta Gminy Osie
z dnia 25 października 2012


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2012 r.

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/61/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                                       -  19.870.068,73 zł
   
     1)   dochody bieżące                                                                                   -  17.383.838,79 zł

            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp    -    
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                                 -  2.486.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   -  
             1.681.229,94 zł
 
             Zwiększyć dochody budżetu o kwotę                                                         -  19.251,00 zł
                        W tym dochody bieżące                                                                   -  19.251,00 zł

       2
. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                           -   19.889.319,73 zł
   
     1)   dochody bieżące                                                                                  -  17.403.089,79 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp    -    
            138.822,13 zł

     2)   dochody majątkowe                                                                              -     2.486.229,94 zł
            - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   
            finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp   –
            1.681.229,94 zł

           Zmiany określa załącznik Nr 1                                                                                                                              


 § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą                                   -  20.859.212,93 zł      
         
         1)   wydatki bieżące                                                                           -  15.979.519,98 zł                                                                                                
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł
 
          2)   wydatki majątkowe                                                                     -    4.879.692,95 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł

                 Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę                                             -     11.960,00 zł
                      w tym: wydatki bieżące o kwotę                                                 -     11.960,00 zł
 
                 Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                                               -     31.211,00 zł
                      w tym: wydatki bieżące o kwotę                                                 -     31.211,00 zł
       
 2.  Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                                             -   20.878.463,93 zł      
         
         1)   wydatki bieżące                                                                            -  15.998.770,98 zł                                                                                                
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1    
                pkt 2 i 3 ufp – 163.276,25 zł
 
          2)   wydatki majątkowe                                                                    -    4.879.692,95 zł
                - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1   
                pkt 2 i 3 ufp – 2.844.548,75zł

                Zmiany określa załącznik Nr 2                                                                                                                         
          3.  Wysokość deficytu budżetu na 2012 r. wynosi 989.144,20 zł.

§ 3.
Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 989.144,20 zł.

§ 4
.  Dokonuje się zmian w załączniku  Nr 6 – „Plan finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2012 r.” ustalając: 
  
                           - dochody –  528.821,00 zł,
                           - wydatki -    528.821,00 zł.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                                         Wójt Gminy Osie
                                                                                         (-) Michał Grabski
Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza


Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2012 z dnia 19 października 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.697,00 zł dotacji celowej  przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” oraz na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.81.2012 z dnia 19  października 2012 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.554,00 zł dotacji celowej przeznaczonej dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
                                                                                                                                    
WYDATKI

Dział 801 – Oświata i wychowanie


Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej we Wierzchach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i  paragrafami na łączną kwotę 3.660,00 zł w celu zapewnienia środków na prawidłowe finansowanie wydatków realizowanych przez jednostkę.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek dyrektora Przedszkola w Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i  paragrafami na łączną kwotę 8.300,00 zł w celu zapewnienia środków na prawidłowe finansowanie wydatków realizowanych przez jednostkę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.81.2012 z dnia 19 października 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.554,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3260 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2012 z dnia 19 października 2012 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.697,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 124/12 pobierz>>> (106kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (91kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (108kB) pdf
Załącznik Nr 6 pobierz>>> (80kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Słomska (31 października 2012, 14:37:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 769