Uchwała nr XIX/113/08Rady Gminy Osiez dnia 30 grudnia 2008W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2008 r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. ,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 )

Uchwała nr XIX/113/08
Rady Gminy Osie
z dnia 30 grudnia 2008


W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. ,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.Nr 249 poz. 2104 i 169, poz. 1420, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 , Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 )


uchwala się co następuje:
§  1.  1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:  14.911.466,28zł.                                                                                                                                                  
Zmniejszyć dochody budżetu:                                261.048.00 zł        
       W tym: dochody własne:                                261.048.00 zł.
        Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:              254.048,00 zł.             
       W tym: dochody własne o kwotę:                     254.048,00zł.                                 
Dochody budżetu po zmianach wynoszą:           14.904.466 ,28 zł.
      Zmiany określa załącznik Nr 1
       2.  Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: 15.911.466,28 zł.
       Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:                       8.000,00 zł.
       Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:                         1.000,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:                15.904.466 ,28 zł.
  Zmiany określa załącznik Nr 2                                                                                   

3.  Deficyt budżetu zmianach po wynosi:                   1.000.000,00 zł 

§  2. Źródłem pokrycia deficytu stanowi pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.
§  3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób   
            zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski                                                      Uzasadnienie


Dochody
Dział 020 – Leśnictwo
Rozdział 02095 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich o kwotę 1.960 zł.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 – zmniejsza się planowane wpływy z dotacji celowej z PFOGR na dofinansowanie zadania – modernizacja drogi w m. Łążek – o kwotę 1.968 zł.
Dział 630 – Turystyka
Rozdział 63095 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za dzierżawę kąpieliska o kwotę 1.000 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za dzierżawę mienia komunalnego, wpływów ze sprzedaży działek budowlanych, mieszkań i opłat z tytułu wzrostu wartości gruntów łącznie o kwotę 125.800 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych…
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
§ 0350 – zmniejsza się plan wpływów podatku z karty podatkowej o  2.000 zł., tj. do poziomu zrealizowanego w bieżącym roku.
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego (…) od osób prawnych….
Uwzględniając dotychczasowy poziom wykonania dochodów dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 220.000 zł., rekompensat za zwolnienia podatkowe udzielane zakładom pracy chronionej 15.880 zł. Dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu dochodów  z tytułu wpływów z podatku leśnego, podatku od środków transportowych i odsetek – łącznie o 5.800 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego (…) od osób fizycznych.

Uwzględniając dotychczasowy poziom wykonania dochodów dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty targowej o 5.000 zł. opłaty miejscowej o kwotę 2.200 zł. podatku ., Dokonuje się jednocześnie zwiększenia planu dochodów  z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 66.278 zł podatku leśnego o 2.500 zł, podatku od środków transportowych o 15.500 zł, podatku od spadków i darowizn o 1.780 zł.,  podatku od czynności cywilnoprawnych o 25.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.
Zwiększa się plan wpływów z darowizn przeznaczonych na dożywianie  dzieci w placówkach oświatowych o kwotę 1.500 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna.
Rozdział 80148 – Usługi opiekuńcze.
Zwiększa się plan wpływów z usług opiekuńczych realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej o kwotę  6.000 zł.

Wydatki                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                     .
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne –  w związku z niższymi wpływami z opłat za dożywianie, zmniejsza się plan wydatków na zakup artykułów żywnościowych o kwotę 8.000.00 zł.                                                                                 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność  -  z związku z otrzymaną darowizną na zakup nagród dla uczniów Zespołu Szkół w Osiu zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.000.00 zł.                                                                                  

Do pobrania:

Uchwała Nr XIX/113/08  pobierz>>> (84kB) pdf

Załącznik Nr 1 pobierz>>> (91kB) pdf

Załącznik Nr 2 pobierz>>> (59kB) pdf

                                                                                                                                                           

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (7 stycznia 2009, 14:23:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1902