Uchwała nr XIX/112/08Rady Gminy Osiez dnia 30 grudnia 2008w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 , poz. 111) oraz Art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r, o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, póz. 2104, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187. poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

Uchwała nr XIX/112/08
Rady Gminy Osie
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 , poz. 111) oraz Art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r, o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, póz. 2104, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, , Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187. poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Udzielić pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu  w formie dotacji celowej na sfinansowanie części kosztów realizacji zadań inwestycyjnych :
1)  Przebudowa ciągu  dróg powiatowych Tuchola – Tleń - Osie   w wysokości    500.000 zł.
2) Budowa chodnika w miejscowości Wierzchy  w wysokości  45.000 zł.
 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

 


UZASADNIENIE

Rada Gminy w trosce o właściwy rozwój infrastruktury na swoim terenie postanawia udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Świeckiego na przebudowę ciągu dróg powiatowych Tuchola – Tleń – Osie. Droga ta ma strategiczne znaczenie dla mieszkańców gminy Osie oraz zakładów produkcyjnych znajdujących się na jej terenie. Droga ta stanowi najważniejsze połączenie miejscowości Osie i Tlenia  z siecią dróg ponadlokalnych. Wybudowanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wierzchy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz poprawi estetykę tej miejscowości.

Do pobrania:

Uchwała Nr XIX/112/08  pobierz>>> (78kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (7 stycznia 2009, 14:11:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1735