Uchwała nr XIX/111/08Rady Gminy Osiez dnia 30 grudnia 2008w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Tleń”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 , poz. 11)

Uchwała nr XIX/111/08
Rady Gminy Osie
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Tleń”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 , poz. 11)


uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdzić „Plan rozwoju miejscowości Tleń”, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
            

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

 

 UZASADNIENIE

Podjęcie wymienionej uchwały pozwoli lokalnej społeczności uzyskać aprobatę i motywację dalszego współdziałania w celu polepszenia rozwoju funkcji gospodarczych, społecznych i kulturalnych swojej miejscowości.  Uchwalenie  „Planu rozwoju miejscowości Tleń” winno sprzyjać aktywizacji mieszkańców oraz przyczyniać się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszyć zarządzanie lokalnymi zasobami i ich waloryzacji, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.
Rada Gminy Osie mając na względzie rozwój miejscowości Tleń zatwierdziła plan rozwoju miejscowości w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

Do pobrania:

Uchwała Nr XIX/111/08 pobierz>>> (76kB) pdf

Załącznik   pobierz>>> (235kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (7 stycznia 2009, 14:07:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1688