Uchwała nr XIX/109/08Rady Gminy Osiez dnia 30 grudnia 2008w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d” oraz lit. ,,i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Uchwała nr XIX/109/08
Rady Gminy Osie
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d” oraz lit. ,,i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)


Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości : - 13.925.259,-
              dochody własne  - 5.885.522,-
              w tym: dochody z majątku gminy  100.000,-
              subwencja ogólna - 5.474.062,-
              dotacje - 2.565.675,-
2. Dochody według działów klasyfikacji budżetowych i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 1.      
§ 2. 1.  Wydatki budżetu gminy w wysokości: -        15.425.259,-
  wydatki: bieżące:  -                                           12.537.452,-
   W tym:            na obsługę długu publicznego            28.000,-         
                           dotacje -                                   1.200.670,-
                        wydatki majątkowe -                      2.887.807,-
2.  Wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji budżetowej     przedstawia załącznik nr 2.
3.   Ustala się deficyt budżet w wysokości:             1.500.000 ,-
§ 3.  1    Źródłem pokrycia deficyt będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
§ 4. 1. Ustala się poziom wydatków inwestycyjnych na 2009 rok zgodnie z  załącznikiem Nr 3, wydatki na zadania wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 3a                                                   2.887.807,-
§ 5. 1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
  
 - przychody w kwocie                                        1.935.300,-
 - wydatki w kwocie
  zgodnie z załącznikiem Nr 4 -                            1.935.300,-
§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami :
 - dochody w kwocie -                                        2.242.275,-
 - wydatki w kwocie
  zgodnie z załącznikiem Nr 5 -                           2.242.275,-
2. Ustala się plan finansowania zadań własnych ze środków  budżetu Państwa:
          - dochody w kwocie                                   323.400,-
          - wydatki w kwocie  -                                 323.400,-
Zgodnie z załącznikiem nr 5 A
§ 7. 1. Ustala się wielkości dotacji;
      
1) Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 -                                                                  1.694.670,-
 w tym na realizację zadań inwestycyjnych dla:   -  606.000,-

- Gminnego Zakładu Komunalnego   –                   61.000,-
- Starostwo Powiatowe w Świeciu                           545.000,-                            

2) Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
  zgodnie z załącznikiem Nr 6 -                           112.000,-

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  na 2009 rok :
 - przychody w kwocie -                                       25.100,-
 - wydatki w kwocie
 zgodnie z załącznikiem Nr 7 -                             30.000,-

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 
  1)  Limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu      -500.000,-
 2)  Limit zobowiązań z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu  1.500.000,-
          
§ 10. 1.  Upoważnia się Wójta do: 
1)   zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetuw wysokości                        500.000,-
2)    zaciągania zobowiązań:
       a)  na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3a,
       b) z tytułu umów których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań  gminy i terminy zapłaty upływają w latach następnych na łączną  kwotę: 500.000,-
        
3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami; 

4) dokonania spłaty zobowiązań z lat poprzednich w wysokości  192.829,29,-
 
 § 11. Ustala się wysokość rezerw w wysokości:                            323.807,-                                                                  
1) rezerwę ogólną                                                                   135,000,-        

2) rezerwę na zadania zarządzania kryzysowego                          25.000,-           

2) rezerwę na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne            163.807,-
 
§ 12. Ustala się  dochody w kwocie 85.000,- zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.000,- zł.  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 4.000 zł. na zwalczanie  narkomanii  zgodnie z załącznikiem Nr 8
 

 § 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec roku 2009 i lata następne  zgodnie z  załącznikami Nr 9 i 10.      

 § 14. Przychody budżetu w wysokości 1.692.829,29,-zł, rozchody w wysokości               192.829,29,-zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 11    

§ 15. Informację o stanie mienia komunalnego przedstawia załącznik nr.12

§ 16. Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 13.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2009r.  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

Do pobrania:

Uchwała Nr XIX/109/08 pobierz>>> (109kB) pdf

Załącznik Nr 1 pobierz>>> (75kB) pdf

Załącznik Nr 1a   pobierz>>> (63kB) pdf

Załącznik Nr 2   pobierz>>> (109kB) pdf

Załącznik Nr 2a  pobierz>>> (86kB) pdf

Załącznik Nr 3  pobierz>>> (63kB) pdf

Załącznik Nr 3a   pobierz>>> (64kB) pdf

Załącznik Nr 4   pobierz>>> (63kB) pdf

Załącznik Nr 5   pobierz>>> (55kB) pdf

Załącznik Nr 5a  pobierz>>> (74kB) pdf

Załącznik Nr  6  pobierz>>> (63kB) pdf

Załącznik Nr  7  pobierz>>> (60kB) pdf

Załącznik Nr 8  pobierz>>> (72kB) pdf

Załącznik Nr 9   pobierz>>> (59kB) pdf

Załącznik Nr 10  pobierz>>> (52kB) pdf

Załącznik Nr 11   pobierz>>> (49kB) pdf

Załącznik Nr 12   pobierz>>> (65kB) pdf

Załącznik Nr 13   pobierz>>> (49kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (7 stycznia 2009, 13:59:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1963