Uchwała nr XVIII/108/08Rady Gminy Osiez dnia 9 grudnia 2008w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy OsieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 18 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865 Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056) zgodnie z art.14 ust. 6 i 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. , Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587)

Uchwała nr XVIII/108/08
Rady Gminy Osie
z dnia 9 grudnia 2008


w sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 18 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865 Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056) zgodnie z art.14 ust. 6 i 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. , Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587)


uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osie” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Włączyć jako integralną część programu, o którym mowa w § 1 „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Osie”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

 

 

Uzasadnienie

Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osie” powstała w wyniku realizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.), która w dziale III, art. 13-18 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Aktualizacja programu swoją strukturą bezpośrednio nawiązuje do programu Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014.
Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osie”, uzyskała, zgodnie z art. 17, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) uchwałą Nr 40/258/08 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia        28 lutego 2008 r.  pozytywną opinię w zakresie treści zawartych w programie.

„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Osie” powstał w wyniku realizacji ustawy z dnia    27 kwietnia o odpadach (Dz.U. z 2007 r. , Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), która w rozdziale 3, art. 14 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Osie” koreluje z zapisami w tego typu dokumentach, opracowanych przez organy wykonawcze województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu świeckiego. Plan ten, zgodnie z art. 14, ust. 7, pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz.U. z 2007 r. , Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu Świeckiego (Uchwała Nr 40/256/08  Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia  28 lutego 2008 r.  ) oraz pozytywna opinię Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Uchwała  .z dnia  13.11.2008r. )

Do pobrania:

Uchwała Nr XVIII/108/08 pobierz>>> (80kB) pdf

Treść Programu Ochrony Środowiska pobierz >>> (1022kB) pdf

Treść Programu Gospodarki Odpadami pobierz >>> (1349kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (19 grudnia 2008, 14:40:13)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (29 stycznia 2010, 14:42:47)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1681