Uchwała nr XVIII/106/08Rady Gminy Osiez dnia 9 grudnia 2008w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176 i poz. 1238, Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917 ) ,w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Osiu oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” Komisja Międzyszkolna Pracowników Oświaty w Świeciu

Uchwała nr XVIII/106/08
Rady Gminy Osie
z dnia 9 grudnia 2008


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176 i poz. 1238, Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917 ) ,w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Osiu oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” Komisja Międzyszkolna Pracowników Oświaty w Świeciu


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Osie, zwany dalej regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.);
2) ustawa - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
3) wynagrodzenie zasadnicze - należne nauczycielowi wynagrodzenie zasadnicze, zgodnie z jego kwalifikacjami i stopniem awansu zawodowego;
4) szkoła - podmiot zatrudniający nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osie, pojęcie to obejmuje również przedszkole.

§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.

§ 4.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca;
3) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
4) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub macierzyństwa, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
5. Podstawą do ustalenia dodatku stanowią oryginalne dokumenty albo uwierzytelnione odpisy (kopie) tych dokumentów.
6. Ustalenia prawa i wysokości dodatku dokonuje dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela, a dla dyrektora szkoły - wójt gminy.

§ 5.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
2. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielowi są:
1) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) dbałość o estetykę wykorzystywanych pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,
f) przestrzeganie dyscypliny pracy;
2) uzyskiwanie wyróżniających osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów lub sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) pomoc uczniom mającymi  trudności w nauce,
c)  rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów potwierdzone odpowiednią dokumentacją,
e) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
c) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.
3. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły poprzez:
a) właściwą organizację pracy szkoły,
b) odpowiednie organizowanie pracy rady pedagogicznej,
c) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
d) sukcesywne uzupełnianie pomocy dydaktycznych,
e) zatrudnianie w pełni wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
f) współpracę z radą rodziców i samorządem szkolnym;
2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;
6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa pracy;
7) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych (zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary);
8) sprawne podejmowanie decyzji w zakresie swoich kompetencji;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych;
 10) terminowe i rzetelne wykonywanie zadań administracyjnych (sprawozdawczość, plany organizacyjne szkół, zamówienia , itp.);
 11) współpraca z organem prowadzącym.
4. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi wójt gminy  uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 i 3.
5. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia danego roku.
6. W roku finansowym  organ prowadzący gwarantuje środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego na każdy etat nauczycielski zatwierdzony w arkuszu organizacyjnym szkoły obowiązującym w dniu 1 stycznia danego roku, po wyłączeniu etatów dyrektorów i nauczycieli określonych w ust. 10.
7. W roku finansowym  organ prowadzący gwarantuje środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek do wysokości określonej w ust. 9 pkt 2.
8. Organ prowadzący w roku finansowym  gwarantuje środki na dodatki motywacyjne podwyższone na podstawie i do wysokości określonej w ust. 10.
9. Dodatek motywacyjny nie może przekroczyć:
1) 10% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli z wyjątkiem nauczycieli wymienionych w ust. 10.
2) 10% wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektorów szkół.
10. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, podyktowany koniecznością realizacji programu nauczania danego przedmiotu, wójt gminy może wyrazić zgodę na zwiększenie wysokości dodatku motywacyjnego jednak nie więcej niż do 30%  wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela.
11. Nauczycielowi nowo zatrudnionemu pierwszy dodatek może być przyznany po ½ roku nienagannej pracy.
12. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 6.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala wójt gminy, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze lub funkcję dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska (funkcji), wyniki pracy szkoły oraz warunki demograficzne i geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.
3. Wysokość stawek dodatków funkcyjnych dla poszczególnych stanowisk lub funkcji obliczany jest jako % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym zaokrąglając do pełnych złotych w górę i wynosi dla:
1)   dyrektora szkoły liczącej do 10 oddziałów – od 40% do 60%;
2) dyrektora szkoły liczącej  powyżej 10 oddziałów - od 70% do 90%;
3) wicedyrektora - od 35% do 46%;
4)  dyrektora przedszkola – od 40% do 60%;
5) wychowawców klas :
a) klas (oddziałów) IV do VI szkoły podstawowej i gimnazjum liczących do 15 uczniów – 3% ;
b) klas (oddziałów) IV do VI szkoły podstawowej i gimnazjum liczących powyżej 15 uczniów – 4%;
c) klas (oddziałów) I do III szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego liczących do 15 uczniów – 4%;
d) klas (oddziałów) I do III szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego liczących powyżej 15 uczniów – 4,5%
 6) opiekuna stażu – 3 %.
4. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
5. W razie zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy i opiekuna stażu, dodatek ten przysługuje z obu tytułów.
6. W przypadku pełnienia funkcji opiekuna stażu nad kilkoma osobami odbywającymi staż, dodatek przysługuje za każdą osobę nad którą nauczyciel sprawuje opiekę.
7. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo przysługuje za każdy oddział, którego wychowawstwo powierzono nauczycielowi.
8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca, w którym upłynął okres zajmowania stanowiska lub sprawowania funkcji.
9. Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
10. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły.
11. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala wójt gminy.
12. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom pełniącym inne funkcje w szkole ustala dyrektor szkoły.
13. Dodatek funkcyjny wypłacany jest co miesiąc z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 7.1. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy za które nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy, określa odpowiednio § 8 i § 9 rozporządzenia.
2. Wysokość dodatków za trudne warunki pracy wynosi:
1) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych - 25% stawki godzinowej nauczyciela, wynikającej z wynagrodzenia zasadniczego, za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania;
2) za realizację innych zajęć wymienionych w wykazie - 20% stawki godzinowej nauczyciela, wynikającej
z wynagrodzenia zasadniczego, za każdą zrealizowaną godzinę tych zajęć.
3. Dodatek przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane w warunkach, o których mowa w ust. 1.
4. Realizację godzin uprawniających do dodatku, potwierdza nauczycielowi dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu, po upływie miesiąca, na podstawie sporządzonych wykazów.

§ 8.1. Pojęcie godziny ponadwymiarowej i godziny doraźnych zastępstw nauczyciela oraz przypadki kiedy nauczyciel może być do ich realizacji zobowiązany określa art. 35 ustawy.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy wymiar godzin przez 4, 16 z zaokrąglaniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizował zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy;
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień;
4)  rekolekcjami -traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
6. Podstawą naliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za dany miesiąc, jest wykaz sporządzony przez Dyrektora Szkoły zgodnie z faktycznie przepracowanymi godzinami zapisanymi w dzienniku zajęć.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.
8. Dyrektor szkoły prowadzi szczegółowy rejestr, zajęć zrealizowanych, doraźnych zastępstw płatnych.
9. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio ust. 1-7.
10. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych .
     11. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub o dzień  ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa  niż liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym szkoły.


§ 9.1. Wysokość odpisu na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, określa art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2. Dokonuje się podziału funduszu w wysokości:
1) 20% środków funduszu z przeznaczeniem na nagrody wójta gminy;
2) 80% środków funduszu z przeznaczeniem na nagrody dyrektora szkoły.
3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który  po przepracowaniu w szkole co najmniej roku posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co najmniej 3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału
 w zawodach , olimpiadach przedmiotowych i innych na szczeblu ponadgminnym,
c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,
e) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
g) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej  z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) organizuje pomoc i opiekę uczniom będącym
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) organizacji form doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
4. Nagrodę wójta gminy mogą otrzymać
1) nauczyciel po spełnieniu warunków określonych w ust.3- na wniosek dyrektora szkoły, związków zawodowych, organów szkoły lub własnej inicjatywy wójta gminy,
2) dyrektor szkoły - z własnej inicjatywy wójta,
    5. Nagrodę dyrektora szkoły przyznaje nauczycielowi dyrektor  z inicjatywy własnej lub organów szkoły po spełnieniu warunków określonych w ust.3.

6. Wnioski o nagrodę , należy składać do 30 września każdego roku  i winny zawierać:
1) imię i nazwisko nauczyciela, nazwę szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznane mu wcześniej nagrody;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.
7. Nagrodę przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach wójt gminy albo dyrektor szkoły, może przyznać nagrodę w innym czasie według zasad określonych w regulaminie.
8. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być wyższa niż 200% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim.
10. Kopię dokumentu o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.

§ 10. Traci moc uchwała  nr XVII/95/08  Rady Gminy Osie z dnia  28 października 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.
 
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

Do pobrania:

Uchwała Nr XVIII/106/08 pobierz>>> (100kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (19 grudnia 2008, 14:33:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1575